Псалъэжь: ШыфI зиIэм дамэ тетщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Ди гуэн цIыкIу лы изщ. (Iэпхъуалъэ)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

«Шыхулъагъуэм» и илъэсыщIэр

"Шыхулъагъуэм" хэтхэр, 2010

«Шыхулъагъуэм» хэтхэр, 2010

Совет властым и зэманым апхуэдэ зыгуэр хъуамэ, зэ­рыжытIэу, зэрыттхыу щытар дигу къэдгъэкIыжу дыпсэ­лъэнщи, гуфIэгъуэ щытыкIэм иту IущIащ «Шыхулъагъуэр» мы илъэсыщIэм. УщIалэмэ, уи ­дуней тетыгъуэ дахэмэ, псори хъарзынэкъэ, ди литературэ хасэм хэтхэр хъуэпсэгъуэу зэхуэсри, Iэнэм гухэхъуэу пэрысащ, я хъуэхъур хъуэхъурэ я псалъэ гуапэри арауэ. Хабзэ яхуэхъуауэ, махуэшхуэ зэхыхьэхэм зэращIым тету, пхъэидзэ ящIри, щхьэж къылъысар зыпэмыплъа сау­гъэт гъэщIэгъуэн гуэркIэ имыщIэххэу игъэгуфIащ.

Ахэр псори щIэщыгъуэт, дахэт. Ауэ гъэ зытехьам лэжьэ­ни хуейт. Ар зыщагъэ­гъуп­ща­­къым тхакIуэ ныб­жьы­щIэ­хэм. ИлъэсыщIэм щыхыхьэкIэ, псори еплъыж хабзэщ: дауэ къыт­хущыта мы гъэ дыкъы­зы­­текIар, сытхэр тхузэфIэкIа зэфIэдгъэкIыну ди гугъахэм щыщу, дызыхунэмысуи къэнар сыт, лIо а «къэнар» къы­щIэ­нам и щхьэусыгъуэр?

Мис а псори зэпэплъытыжу, итIанэщ узытехьа илъэ­сы­щIэм къыппэщыт къалэнхэр гъэзэщIа хъун папщIэ узэрылэжьэну щIыкIэр щыбубзыхунур. Дэри, тхакIуэхэмрэ уса­кIуэ­хэмрэ ныбжьыщIэхэм адыгэбзэкIэ щадэлажьэ «Шыху­лъа­гъуэ» литературэ хасэр, дриплъэжащ илъэ­сыжь къы­зэд­нэкIам.

«Дэ лэжьыгъэшхуэ зэфIэд­гъэ­кIащ!..» – жызыIэу радио, те­­левизорхэм къитIысхьэхэм ещхь дыхъунуи дыхуейкъым, ауэ къытхуэIеякъым илъэсыжьыр. Псом нэхърэ нэхъыщхьэращи, ныбжьыщIэхэм художественнэ тхыгъэщIэ куэдкIэ дагъэгуфIащ. Ахэр республикэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ щIэх-щIэхыурэ къытрадзащ, усэ, рассказ нэхъыфIхэр щызэхуэхьэса «Шыхулъагъуэм» и ва­гъуэ­хэр» зыфIэтща тхылъыр щхьэ­хуэу къыдэкIащ. Ар хасэм хэтхэм я етIуанэ тхылъщ. Фэ­ри фыщыгъуазэу къыщIэ­кIынщ ди япэрей апхуэдэ «КъудамэщIэ» тхылъыр «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм 2009 гъэм къы­зэрыщыдэкIам икIи абы  КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм лъэтеувэ хуэдэу хуи­­щIыжри, республикэм Iэ­т­ауэ щагъэлъэпIауэ щытащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, ЩIэуэ къэхъуахэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 307

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: