Псалъэжь: Сабийм и кIэтIийр бжыхьыпэм пылъми мэджэгу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Бжьыхьэ нэщэнэ, мамыжь Iус. (Мэкъу Iэтэ)
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз

«Шыхулъагъуэ» зэгухьэныгъэм сайт зрагъэпэщауэ адыгэ тхыгъэм долажьэ

Бэрбэч Аслъэнджэрий, Нэгъуей Людмилэ,Кумыщ Маринэ, Хьэх Сэфарбий, Шорэ Маринэ, 2015

Бэрбэч Аслъэнджэрий, Нэгъуей Людмилэ, Кумыщ Маринэ, Хьэх Сэфарбий, Шорэ Маринэ, 2015

Тхэн щIэзыдзагъащIэ тхакIуэ, усакIуэ ныбжьыщIэхэм адыгэбзэкIэ щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» зэгухьэныгъэр 1989 гъэм и бжьыхьэку мазэу къежьащ, мазэ къэс зэ – етIуанэ махуэкум зэхыхьэу. А хабзэм текIакъым ноби а хасэр, махуэкур бэрэжьей махуэмкIэ хъуэжа къудей фIэкI зэхъуэкIыныгъэ лъэпкъ имыгъуэту. ТхакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэгухьэныгъэм «Шыхулъагъуэ» цIэр а къыщежьа зэманым абы и лэжьыгъэм жыджэру хэта, Къармэхьэблэ къуажэм щыщ усакIуэ Iэзэ, зэдзэкIакIуэ Къармэ Iэуес къыхилъхьащ. Куэд щIакъым хасэм езым и сайт иIэж зэрыхъурэ. Ар къэзыгупсысари, зыщIари Къэбэрдей-Балъкъэр Къэрал Университетыр къэзыуха, литературнэ хасэм хэт Бэрбэч Аслъэнджэрий. Хасэм и къежэкIэм, лэжьэкIэм, зыужьыкIэм теухуауэ «Хуитыныгъэ» радиом Аслъэнджэрий зыхуигъэзащ.

ЕдэIуэн:

Хуитыныгъэ радио

«Шыхулъагъуэр» къызэрежьауэ щытар дауэ?

— АдызэбзэкIэ тхэн щIэзыдзагъащIэхэм я литературнэ хасэр 1989 гъэм зэгъэпэщауэ щытащ. Шыхулъагъуэри хасэм хэт псор вагъуэу къэлъытэн хуейщ жиIэу ара. Хасэм тхэн щIэзыдзахэр къокIуэ, сытым дежи зэхуэсхэр хьэлэмэту йокIуэкI. Хасэм иджыпсту и унафэщIыр щIыхь зиIэ тхакIуэшхуэ Хьэх Сэфэрбий. Ар тхэн зэщIыдзэ дэтхэнэми, еш имыIэу, доIэпыкъу.

Иджыпсту хасэм и зыужьыныгъэм теухуауэ жыпIэмэ, хэт нэхъ сэбэп тхакIуэхэм хуэхъуу яхэтыр?

— Иджыпсту хасэм нэхъ жыджэру хэтхэщ Дзэгъащтэ Азэмэт, Гугъуэт Зэремэ, Шомахуэ Залинэ, Жэмбэч Рабия, НафIэдз Мухьэмэд сымэ. Къытхыхьэ псоми сэбэп дахуэхъуну дыхэтщ.

Сайтыр зэрызэвгъэпэщрэ дапщэ хъуа?

— Куэд щIакъым сайтыр зэредгъажьэрэ. Япэрауэ, сайтым хасэм хэтхэм я тхыгъэхэр, биографиехэр, сурэт зэмылIэужьыгъуэхэр, мероприятие екIуэкIахэр къыщыбгъуэтыфынущ. ЕтIыуанэрауэ, абыкIэ япэу тхэхэм сэбэп дахуэхъуну дыхуейщ, я тхыгъэхэр кърагъэхь мэхъу. Адыгэбзэм дихьэххэм псалъэжьхэр, псынщIэрыпсалъэхэр, нэгъуэщIхэри къыщагъуэтыфынущ.

Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Хьэх Сэфарбий, 2015

Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Хьэх Сэфарбий, 2015

ТхакIуэщIэ къыфхуэзытххэм фызэрыдэлажьэр дауэ?

— Тхыгъэ къырагъэхьхэм дахоплъэ, иужькIэ ди хасэ зэхуэсхэм къыдогъэблагъэ. Ятхым и хабзэхэр къыгурыдогъаIуэ, щыуагъэ ящIахэм долэжь зыр зым дыдэIэпыкъуу.

Сабийхэм теухуауэ жыпIэмэ, абы я тхэнми зевгъэужьрэ?

— «Шыхулъагъуэр» мероприятие зэмылIэужьыгъуэхэм къырагъэблагъэ дэ: школхэм, библиотекэхэм, еджапIэхэм. Сабийхэр тхыгъэхэм къоджэ. АбыхэмкIэ долъагъу тхыгъэм дихьэххэр зэрымымащIэр. Ди сайтми сабийхэм папщIэ щхьэхуэу тхыгъэхэр къыщыбгъуэтыфынущ.

А тхыгъэхэр зытхар хасэм хэтхэра?

— Сайтым хасэм хэтхэм я тхыгъэм имызакъуэу, ди адыгэ тхакIуэшхуэхэми я тхыгъэ щыбгъуэтынущ.

Уэ езыр хасэм куэд щIауэ ухэт? Дауэ уахыхьа хъуа?

— Ебгъуанэ классым сыщIэсу хасэм сыхыхьауэ щытащ. Усэ куэд щIауэ стхыт, ауэ и хабзэр тэмэму сщIэтэкъыми, зызужьыфтэкъым. Си адэм ар щилъагъум ГъутI Iэдэм зыхуигъазэри, абы Хьэх Сэфэрбий деж сишащ.

Адыгэ литературэм и зыужьыныгъэм теухуауэ сыт уигугъэр?

Хьэх Сэфарбий, Нэгъуей Людмилэ, Шорэ Маринэ, 2015

Хьэх Сэфарбий, Нэгъуей Людмилэ, Шорэ Маринэ, 2015

— Пэжу жыпIэмэ, япэм щыгъуэ нэхъыбэ ятхыу щытауэ икIи нэхъ еджэу щытауэ къысщохъу. Ауэ иджыи тхакIуэ, усакIуэ Iэзэхэр щыIэщ, тхылъи къыдагъэкI, школ программэми хэбгъыхьэ хъуну къысщохъу. ЗэрыжысIащи, тхэ куэд къытхохьэ дэ, хэт литературэм хэбакъуэ къудейуэ, хэти тхэкIэ фIыуэ ищIэу. Псалъэм папщIэ, куэд щIакъым ди хасэм хъыджэбзищ къызэрытхыхьэрэ. Ахэр Шорэ Маринэ, Нэгъуей Людмилэ, Кумыщ Маринэ сымэ. Адыгэм дызэрыгушхуэну диIэр мащIэкъым. Сайтым куэд хэдгъэхьэну дигу илъщ. Ди гуапэ хъунут цIыхухэми уэрэдыжь, хъырабыжь, макъамэхэр, тхыгъэхэр зиIэм къытхурагъэхьамэ.

Мы илъэсым хасэр илъэс 26 ирокъу. Хасэм адэкIи зэпымыууэ лэжьэн ягу илъщ, адыгэ тхыдэм хагъахъуэу.

Къэбэрдей-Балъкъэр. Хуитыныгъэ радио. Дыгъэ Дахэжан

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Нэгъуей Людмилэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 541

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: