Псалъэжь: УзэлъэIу къэгъани къолъэIу къашэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Къан хъыджэбзитI зэлъэпагъщ. (Набдзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Шорэ Маринэ щагъэлъапIэ пшыхь…

Гум къыщIэж псынэМазаем (Февралым) и 25-м ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ фондым къызригъэпэщауэ Налшык къ. Государственный концертный залым щекIуэкIащ куэд мыщIу дунейм къытехьа «Си усыгъэхэр» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI Шорэ Маринэ щагъэлъапIэ пшыхь.
Мы пщыхьэщхьэм къекIуэлIахэщ Маринэ и благъэхэр, и ныбжьэгъухэр, къыдэлэжьахэр, къыдеджэхэр, езыгъаджэхэр, тхакIуэ цIэрыIуэхэр, усэ зифIэфIхэр, ди «Шыхулъагъуэм» хэтхэри.

Шорэ Маринэ, Кумыщ МаринэПшыхьыр езыгъэкIуэкIар Къудей Фаридэщ. Фэридэ зэрыжиIамкIэ, иужькIэ ар псоми къызэрыдаIыгъыжамкIи къыбгуроIуэ Маринэ иджыпсту адыгэ литературэр нэхъ зыщыгугъхэм зэрыщыщыр. Дэтхэнэри абы дрогуфIэ, дрогушхуэ.
«Си усыгъэхэр» жиIэу зэрымыщIэкIэ тхылъыр къыдэкIа хъуащ, ахъумэ зэрыщытын хуеяр «Гум къыщIэж псынэ»-т.

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ фондым и нэхъыщхьэ ЩоджэнцIыкIу Леонид Маринэ вагъуэщIэм хуигъэдащ. Ехъуэхъуащ дяпэкIи и IэщIагъэм хигъэхъуэну, проектми къыбгъэдэкIыу щIыхь тхылъ къритащ.
Къыдеджэу Шыдакъхэ Роксанэ Маринэ и усэхэр езым хуэгъу ахуэдизкIэ хуэхъуауэ къилъытэрти хуэмышэчу мызэ-мытIэу къытригъазэурэ къеджэащ усэ зыбжанэ.
Къагъырмэс ФатIими къеджащ Шорэм и усэхэм. Мы тхылъыр тхылъищэм и лъабжьэну къехъуэхъуащ.
Куэдым къызэрыхагъэщащи, мы усэхэр ахуэдизкIэ дахэщи, ахуэдизкIэ зыдэкIуу укъоджэри, уэрэд къызыхэпщIыкI мыхъун яхэткъым. Ар псоми наIуэ ящищIу Хьэмырзэ Азэмэт Маринэ и уситI хьэгъуэлIыгъуэ уэрэд хъужауэ пшыхьым щыжиIащ.
Маринэ ипхъу нэхъыщIэ цIыкIу Дисанэ «ЩIымахуэ» усэм къеджащ.
Къехъуэхъуащ егъэджакIуэу Езауэ Мадинэ. Абы къыхигъэщащ Маринэ еджэным зэрыхущIэкъур икIи къызэрехъулIэр. Къыдеджэ дэтхэнэми щапхъэу зэраIэр.
Шорэ МаринэМаринэ и адэ къуэш Шорэ Ахьмэд къехъуэхъуу жиIащ усэхэм езыри нэхъапэ къызэреджатэр, ауэ езы усэм хэт цIыхухэр, абы хэзыщIыкIхэр къыщеджэм деж нэгъуэщIу къызэрыпщыхъур.
Езы Шорэми екIуэкIыху упщIэ хьэлэмэт Iэджэ иратащ и творчествэм теухуауэ, езыми екIуу жэуап дахэ дэтхэнэми иритыжащ.
Абы къыщынэмыщIа Къудей Фаридэ зэрыжиIамкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и тхакIуэхэм я нэхъыщхьэ Беппаев Муталип тхакIуэ, усакIуэ куэдым я декомендацэкIэ Урысей Федерацэм и тхакIуэхэм зэрыхигъэхьэн Iуэху зрехуэ. Ар, дауи, дэ псори дызэрыгушхуэн Iуэхущ.
Пшыхьыр зыхуищIыжу Маринэ къекIуэлIахэм захуигъазэу жиIащ и гуапэ зэрыхъуар Iуэху кърихьэжьар къызэрыдаIыгъамкIэ. Усэу итхам щыщ зыгуэрым игу зытIэкIукIэ лъэIэсам, къехъулIауэ къызэрилъытэр, абы нэхъыби зэрыхуэмейр.
Пшыхь нэужьым Шорэ Маринэ тхылъым хуей дэтхэнэми псалъэ гуапэ тритхэрэ и Iэр щIидзыжу яритащ.

Шорэ Маринэ ипхъу нэхъыщIэ Дисанэрэ Нырхэ Заурбэчрэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Шорэ Маринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 84

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: