Псалъэжь: Апрелъ мэлыжьыхьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Къуажыхь: Дыжьын щIыIуу зэрылъэлъ. (Гуэдз)
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…

ЩIэ. Тхэн щIэзыдзагъащIэхэм я адыгэ сайт

Гъэ кIуам Интернетым къыщыунэхуащ Хьэх Сэфарбий зи унафэщI «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я сайт. Ар зи жэрдэмри къызэзыгъэпэщари илъэс куэд щIауэ хасэм хэт Бэрбэч Аслъэнджэрийщ.

Сайтыр къызэригъэпэщын хуей щIэхъуам и щхьэусыгъуэу абы къегъэлъагъуэ иджырей щIалэгъуалэм ар зэхуэсыпIэ, зэпсэлъапIэ, зыкъэгъэлъэгъуапIэ зэрахуэхъуар, къищынэмыщIауэ, усэ, рассказ зытххэм Интернетым нэхъ тыншу зэрыщагъэлъэгъуэфыр. «Шыхулъагъуэм» хэтхэм зэгъусэу къыдагъэкIа сборникхэмрэ тхылъ щхьэхуэхэмрэ ущеджэ хъунущ сайтым. Адыгэ псалъэжьхэр, таурыхъхэр, уэрэдыжьхэр куэду щызэхуэхьэсащ абы. ЩIалэщIэм щхьэх имыщIэу сайтым щIэщыгъуагъ зэрыхилъхьэным иужь итщ. Абы ит тхыгъэхэр къызэрыпщыхъуамрэ и щыщIэныгъэу къэплъытэмрэ жыпIэ хъунущ. Сайтыр зэрылэжьа пIалъэм къегъэлъагъуэ абы щIэупщIэ зэриIэр, щIэджыкIакIуэхэр Интернетым къыщагъэлъагъуэ тхыгъэхэм къызэрыпэджэжыр. КIуэ пэтми напэкIуэцIым и ныбжьэгъухэм къахохъуэ, уеблэмэ хамэ къэрал щыпсэу адыгэхэми ар къацIыхуащи, яфIэгъэщIэгъуэну къратхэхэм йоджэ.
«Сыт мы сайтыр зыхуащIар, сэбэп зэрыхъуфынур? А упщIэм и жэуапыр мыращ: дэтхэнэми сайтым дэзыхьэхын къыщигъуэтыфынущ, щхьэж фIэхьэлэмэтын щыхуэзэнущ. Нэхъапэм сайт цIыкIуу, тхакIуэ, усакIуэ ныбжьыщIэхэм ятхахэр щызэхуэхьэсауэ щытыну къежьами, иджы къызэщIиубыдэр нэхъыбэ мэхъу. Пэжщ, дызэрыхуейм хуэдэу сайтыр иджыри хъуакъым – ар щIэщ, куэдыр щыгъуазэкъым», – къыддогуашэ Аслъэнджэрий.
«Гъуэгу техьэ къытенэркъым», – жеIэ адыгэм, Бэрбэч Аслъэнджэрий иригъэжьа Iуэху дахэм гъуэгу зэригъуэтынум шэч къытепхьэ хъунукъым.
НыбжьыщIэхэр Интернетым зэритхьэкъум куэд иригузавэми, абы уи сэбэп къызэрыхэпхыфынум и нэщэнэщ адыгэбзэкIэ лажьэ сайтыр.
АдыгэбзэкIэ усэ, рассказ, таурыхъ зи Iэдакъэ къыщIэкI ныбжьыщIэхэм я тхыгъэхэр ирагъэхь хъунущ – mail@lithasa.ru Интернет хэщIапIэм.

Инэрокъуэ Данэ,

«Адыгэ псалъэ» (12.02.2015)

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр, Хьэх Сэфарбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 241

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: