ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ. (Бзу)

УздэщыIэр

Рабия и ехъулIэныгъэхэр

Алътуд къуажэм дэт курыт школым адыгэ­бзэмрэ литературэмрэ щезы­гъэдж Жэмбэч Рабия шы­Iэны­гъэрэ ­гу­лъытэрэ хэлъу и IэнатIэр езы­хьэкIщ, езым бгъэ­дэлъ щIэ­ныгъэмрэ анэдэлъхубзэм ­хуи­Iэ лъа­­­г­ъу­ны­гъэм­рэ и гъэсэн цIы­кIухэм яб- гъэ­дэлъхьэным ерыщу ­ху­­­­щIэ­къу хэкупсэщ.

ГъэщIэгъуэну икIи гукъинэжу ирегъэкIуэкI Рабия и дерсхэр. Абы щIэх-щIэ­хыурэ егъэхьэзыр классщIыб лэжьыгъэхэр, литературэ пшыхьхэр. Дэтхэнэ зы зэIущIэми пса­лъащхьэ хэха иIэщ, темэ щхьэхуэхэм теухуащ, ауэ псоми я къалэн нэхъыщхьэр зыщ: ди лъэпкъ хабзэр, нэмысыр ящIэу, тхыдэм, литературэм щы­гъуазэу, анэдэлъхубзэр фIыуэ ялъагъуу щIэблэр къэ­гъэхъун. Апхуэдэу «Бзэм и махуэу дгъэлъапIэр лъэпкъым махуэ ­хуэхъуну» псалъащ­хьэм щIэту Рабия ири­гъэкIуэкIа зэIу­щIэр хуэгъэпсат адыгэбзэм и IэфIа­гъымрэ ар сабиипсэм зыхегъэщIэнымрэ. А пшыхьым Жамбэчым къри­гъэб­лэгъат тхакIуэ, щIэныгъэлI куэд. Дэтхэнэм и пса­лъэри еджакIуэхэм яфIэхьэлэмэтт, я щIэ­щы­гъуэт.

КупщIафIэу иригъэкIуэкIащ Анэм и махуэри. «Анэ псоми щхьэщэ яхудощI» гуфIэгъуэ зэIущIэм хэта Рабия и еджакIуэ цIыкIухэр къыщеджащ анэм теухуа усэхэм, теплъэгъуэ кIэщIхэр ягъэхьэзыращ. Дыкъэзылъхуам нэхъ лъапIэ зэрыдимыIэр гупсысэ зы­хуэхъуа пшы­хьыр абы кърихьэлIа псоми гукъинэж ящыхъуащ.
ЕгъэджакIуэр зэрыгушхуэн нэгъуэщI Iуэхугъуэхэри щыIэщ. Рабия и Iэдакъэ къыщIэкIащ тхыгъэ гъэщIэ­гъуэн куэд. Прозэми поэзиеми фIыуэ хэзагъэ Рабия и тхы­гъэхэр гъащIэм, лъагъуныгъэм, махуэ къэс дыкъэзыухъуреихь Iуэхугъуэхэм ятеухуащ. Псэм къиIукI макъамэ зыщIэлъ усэхэмрэ куэдым уезыгъэгупсыс рассказхэмрэ гукъинэж пщымыхъуу къанэркъым. Ахэр ди республикэм къыщыдэкI «Адыгэ псалъэ» газетым, журналхэм къытохуэ. Жамбэчым и тхыгъэхэр итщ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэсауэ «Эльб­рус» тхылъ тедзапIэм 2009, 2010 гъэхэм къы­дигъэкIа тхылъхэм.
Зэчиишхуэ зыбгъэдэлъ пщащэм тхэным хуиIэ лъагъуныгъэр яхилъхьэфащ и еджакIуэхэми. Ахэр дихьэхыу хуотхэ «Нур» журналым, я усэ, сурэт цIыкIу­хэри абы къытрадзэ.

Сыт и лъэныкъуэкIи щытхъу къэзылэжь егъэджа­кIуэм дохъуэхъу дяпэкIи ехъулIэныгъэ иIэну.

ГЪУКIЭ Маринэ,

КъБКъУ-м филологиемкIэ и институтым щеджэ.

«Адыгэ псалъэ» (05.10.2010)

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия, ХъыбарыщIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 221

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: