Псалъэжь: Жьыр и гупэу мэпсэу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Ди къуэкГий уэс досэ. (Щхьэл)
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.

«Псэм и щэху»-р къыщывгъуэтыныр…

Кумыщ Маринэ. Псэм и щэху.2015Куэд щIакъым Кумыщ Маринэ и тхылъ «Псэм и щэху»-р дунейм къызэрытехьэрэ. Нэхъапэ фыкъызэрызгъэгугъащи, фи пащхьэ къизолъхьэ а тхылъыр…

Кумыщ Маринэ и тхылъ «Псэм и щэху»-р къипхыфынущ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я тхылъхэр, Кумыщ Маринэ, Кумыщ Маринэ и тхылъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 126

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: