ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: ЛIыущхьэкIуэр щхьэкIуэ мыдэщ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: НатIэрыдз, лъэрыдзын, уеуэ пэтми, мыуз. (Топ)

МазитI япэ…

ЛъэбакъуитIДи сайтыр куэд мыщIу мазитI ирикъуащ. Абы къыхэкIыу, нэхъапэ зэрезгъэжьащи, мазэ къэс длэжьар, сайтым зэтхъуэкIахэр, щIэуэ къыхыхьахэм кIэщIу сытепсэлъыхьыну сыхуейт.

 

Япэрауэ, ди сайтым и ныбжьэгъу, дыздэлажьэ сайтхэр нэхъыбэ хъуащ. Ахэри адыгэбзэщ зыпыщIахэр.

 

Пэжщ, ди гугъа псори зэкIэ тхузэфIэкIакъым, ауэ, хуэмурэ нэхъыфIыжи дыхъунщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 288

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: