Псалъэжь: Нэхъыжь кIэлъыджэркъым – кIэлъокIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Фыз фIыцIэ нэгъуд, щIым дыд хэзыIу. (Уэшх)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

МазитI япэ…

ЛъэбакъуитIДи сайтыр куэд мыщIу мазитI ирикъуащ. Абы къыхэкIыу, нэхъапэ зэрезгъэжьащи, мазэ къэс длэжьар, сайтым зэтхъуэкIахэр, щIэуэ къыхыхьахэм кIэщIу сытепсэлъыхьыну сыхуейт.

 

Япэрауэ, ди сайтым и ныбжьэгъу, дыздэлажьэ сайтхэр нэхъыбэ хъуащ. Ахэри адыгэбзэщ зыпыщIахэр.

 

Пэжщ, ди гугъа псори зэкIэ тхузэфIэкIакъым, ауэ, хуэмурэ нэхъыфIыжи дыхъунщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 376

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: