Псалъэжь: Уи шым ижынур ищIэжын хуейщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.

Мазибгъу япэ…

Мазибгъу япэ ди сайтым лэжьэн щIидзащ. Сайтым зэрызиужьам, абы нэхъапэ хэмытауэ къыхыхьахэм нобэ щыгъуазэ ущытщIынщ.

Сайтым япэ мазэхэм щыщIэдзауэ къыщыбгъуэтыфынут «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм  хэтхэм я биографие, я сурэт зэмылIэужьыгъуэхэр, я тхыгъэхэр.

Иджыпсту-щэ? Иджыпсту сайтыр нэхъин хъуащ, иджыпсту сайтым псоми зыхуей гуэр къыщигъуэтыфынущ.

 

Нэхъ къыхэгъэщыпхъэщ сабийхэм папщIэ «Вагъуэ цIыкIу» жиIэу щIэ дыдэу сайтым къыхыхьар. Абы къызыщIеубыдэ: усэхэртаурыхъхэр, хъыбархэр.

Сайтым дяпэкIэ зыхуигъэув мурадхэм Шыбзыхъуэ Астемыррэ Бэрбэч Аслъэнджэрийрэ щытопсэлъыхь «Псори дяпэкIэщ» передачэм.

[vsw id=»X15pA4M7O5k» source=»youtube» width=»500″ height=»350″ autoplay=»no»]

«Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм и сайтым и хьэщIэхэм зыхудогъазэ: сайтым илъхьапхъэщ, мыхуэдэ материал хуэчэмщ, мыр зэхъуэкIын хуейщ жызыIэ дэтхэнэми хъыбар дигъэщIэну.

ФыщIэупщIэ, тхыгъэ, уэрэд, видео, тхылъ, е нэгъуэщI гуэр къытхуевгъэхь.

Адыгэ лъэпкъыр мащIэкъым, зэрыгушхуэни и куэдщ. Зэгъусэу, диIэр дывмыгъэгъэкIуэдыжу, зыхуэдвгъэхьэсыж.

Ди хасэм и гупхэм къыхыхьэ:  Одноклассники   ВКонтакте   Фейсбук

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, ЩIэуэ къэхъуахэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 242

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: