Псалъэжь: Псым итхьэлэм блэм зрешэкI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Iуащхьэ щIыб бгъитI щызэрошх. (Лэныстэ)

Къэплъыхъуэр

Мазэ япэ…

ЩIэдзапIэ“Шыхулъагъуэ” литературэ хасэм и сайтыр зэрылажьэрэ мазэ мэхъу. Абы къыхэкIыу а зэман блэкIам сайтым къикIуа гъуэгум кIэщIу дриплъэжынщ.

Япэ дыдэу къыхэзгъэщыну сыхуейт сайтыр цIыхухэм къызэрацIыхуар, къызэрихьэхэр. Дауи, зэкIэ мащIэщ ахэр, ауэ гурыIуэгъуэщ ари – сайтыр щIэщи псори щыгъуазэкъым, материал илъыр мащIэщ, езыми иджыри елэжьын хуейщ.

ЕтIуанэу гулъытэ хуэсщIыну сыхуейт ди хьэщIэхэм. Нэхъапэ зэрыжысIащи, цIыху къихьэр мащIэщ, ауэ, итIани, а мащIэри къызэрыддэIэпыкъун хэтщ – чэнджэщкIэ: сайтым хуэчэмыр, дар хъуами, дэтхэнэм иджыри елэжьам нэхъыфIтэми, сыт хуэдэ тхыгъэхэм нэхъ зегъэужьын хуейми къатх. Абы къыщынэмыщIа я цIыхугъэхэм кърагъащIэ мыхуэдэ сайт зэрыщыIэр.

Иджыпсту сэри зыфхуэзгъэзэну сыхуейт: адыгэбзэкIэ тхэным дихьэхыу, сытхарэт, тхыгъэм теухуауэ сиIэ щIэныгъэхэм хэзгъэхъуарэт жызыIэ псоми ди сайтыр къевгъэцIыхуну. Дэтхэнэри ди гуапэу хасэм къедгъэблэгъэнущ.

Ещанэу сыкъыщыувыIэнур езы “Шыхулъагъуэм” епха дыдэ мыхъуу сайтым щIэуэ къыхыхьахэрат:

ЕплIанэу сызытепсэлъыхьыну сызыхуейр “Шыхулъагъуэ” сайтым иджыблагъэ щIэуэ къыхэдгъэхьэну ди мурадхэрат. КIэщIу ахэр:

  • Iэмал имыIэу иджыри хасэм хэтхэм я тхыгъэ, я сурэтыщIэ;
  • Чэнджэщ къыдатахэм тету адыгэ хъыбарыжьхэр, нарт эпосым щыщ IуэрыIуатэхэр, псалъэжьхэр, псынщIэрыпсалъэхэр, адыгэ уэрэд зэмылIэужьыгъуэхэр (уэрэдыжьхэр, хьэгъуэлIыгъуэ уэрэдхэр), нэгъуэщIхэри.

Ахэм къыщынэмыщIа сайтым иджыри зыгуэр щыхъуэжын хуейуэ къэфлъытэм ди гуапэ хъунут, хъыбар дывгъэщIам.

Фи тхыгъэ къытхуевгъэхь, къывгурымыIуэ псомкIи фыщIэупщIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 298

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: