Псалъэжь: Нэгум щIэлъыр лъэгум макIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)

Къэплъыхъуэр

«Лъагъуныгъэм и къару»

Нартокъуэ АнжелэЗэрытщIэщи, дунейм удз зэмылIэужьыгъуэу гъэщIэгъуэн куэд тетщ. Ахэр хэти илъэс къэс къокIыж, хэти илъэс зыбжанэм зэ «къытхукъоплъ», языныкъуэхэм илъэс пщIырыпщIкIэ щIым и IэфIыр зэхуахьэс. Ди нобэрей лъэпкъ литературэр илъэс куэдкIэ къэмыкIыжу цIыхур зыхуэзыгъэныкъуа удз хущхъуэм ебгъэщхь хъуну къызолъытэ.Абы куэдкIэ ещхьщ ди тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я Iуэхур. КъыпытхыкI къудейм къищынэмыщIауэ, абыхэм яхэтщ зэгъусэу, уеблэмэ щхьэхуэу тхылъ къыдэзыгъэкIхэр.Псом нэхърэ нэхъыщхьэращи, ахэр я бзэкIэ матхэ, литературэм хэлъхьэныгъэ хуащIыфыну пIэрэ жыпIэу, гугъэ къыпхалъхьэ.
Хьэх Сэфарбий зи унафэщI «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэр илъэс тIощIым нэблэгъауэ адыгэбзэкIэ тхэ ныбжьыщIэхэм я къигъэхъуапIэщ. Куэдым я нэIуасэщ абы и гъэсэнхэр. Абыхэм ящыщщ Нартокъуэ Анжелэ.
Ар Бахъсэн куейм хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм 1985 гъэм къыщалъхуащ. ЕгъэджакIуэхэр щагъэхьэзыр колледжыр къиухащ 2005 гъэм. Абы и тхыгъэхэр щIэх-щIэхыурэ къытохуэ ди республикэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ.
Анжелэ илъэс куэд щIауэ «Шыхулъагъуэм» йокIуалIэ, и IэдакъэщIэкIхэмкIэ ди республикэм къыщацIыху.
ЦIыхум и хьэл-щэнымрэ и IэдакъэщIэкIымрэ куэдкIэ зэщхьщ, ар хьэкъ пщещI Анжелэ. Пщащэ Iэдэбым, гъэсам, нэфIэгуфIэм и тхыгъэхэри езым ещхьыжщ.
Художественнэ тхыгъэм и пщэ къалэн куэд дэлъщ, тхыгъэм узэреджэу пIэщIэхуж мыхъуу, абы и IэфIыр уи Iум къинэу, гъащIэм узыщрихьэлIэ Iуэху, узригъэувэ щытыкIэ елъытауэ уигу къигъэкIыжу, щIэгъэкъуэн пхуэхъуу щытщ. Нартокъуэм, и ныбжьым емылъытауэ, и IэдакъэщIэкIхэм гупсысэ куу ящIэлъщ, и пэм щыщIэдзауэ и кIэм нэс гъащIэр къэзыцIыхуам и бзэ Iурылъщ, шэч хэмылъу, еджэм дерс хуэхъун, къыхуэщхьэпэн куэд къыщигъуэтыфынущ. Пщащэм гъащIэм и гъурри и цIынэри зыхэзыщIэ псэ, тхакIуэпсэ иIэщ. Анжелэ «Лъагъуныгъэм и къару» зыфIища и тхылъ иджыблагъэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ. Рассказхэмрэ новеллэхэмрэ екIуу щызэхэухуэна тхылъыр хъыджэбзым и япэ IэдакъэщIэкIщ. ТхакIуэ ныбжьыщIэм литературэм щIэщыгъуагъ зэрыхилъхьам шэч хэлъкъым, абы и хъэтIыр хамэ къэрал тхакIуэхэм езыгъэщхьхэри щыуэу схужыIэнукъым. Абы и щIэджыкIакIуэр дахагъэр, гуапагъэр, лъагъуныгъэр гъэбэгъуэнырщ, ар дунейм цIыхуу тетым ятегуэшэнырщ къызыхуриджэр.
ГъащIэр зыфIэмыIэфI ныбжь щыIэкъым, «Жьыгъэм и IэфIыгъэ» рассказымкIэ къызэIуех тхылъыщIэр. Зи щIалэгъуэм нэхъыжьым хуищIыпхъэ пщIэ-нэмысым, абыхэм яку дэлъыпхъэ хабзэм щытопсэлъыхь Нартокъуэр тхыгъэм и пэщIэдзэм. НыбжьыщIэ гушхуа гуп зылъагъу лIыжьитIыр гукъэкIыжым и лъахэм йохьэри, я гъащIэм IэфIу хэта дакъикъэхэр ягу къагъэкIыж. Абы хэту ныбжьыщIэхэм ящыщ зым абыхэм гу ялъетэри ябгъэдохьэ, я псалъэ дахэ, ущие зэхахмэ яфIэкъабылу, икIи жьантIэр зыхуэфащэ нэхъыжьхэр гупым хашэ. Ауэрэ цIыхугъэ зэхуэхъуахэр зэпсалъэурэ наIуэ къохъу лIыжьхэм ящыщ зымрэ щIалэм и адэмрэ дзэм къулыкъу щызэдащIауэ, илъэс куэдкIэ зэныбжьэгъуу къызэдекIуэкIауэ щытауэ. ЩIалэм и адэр дунейм зэрехыжрэ куэд щIат. ЛIыжьымрэ и щхьэгъусэмрэ бын зэдагъуэтатэкъыми, щIалэр зэщхьэгъуситIым къуэ яхуохъури, унагъуэ дахэу тIысыжауэ рассказыр еух.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 435

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: