Псалъэжь: Джэду хьэжы зыкъещI.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Дзэпкъыбэ-тIэхъуэрей. (Мажьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Кумыщ Маринэ и «Псэм и щэху»-р дунейм къытехьащ…

Псэм и щэху. Кумыщ Маринэ, 2015

Псэм и щэху. Кумыщ Маринэ, 2015

Нобэ Кумыщ Маринэ и тхылъ къыдэкIауэ хъыбар зыхэсхащ. Езы тхылъэр зэкIэ слъэгъуакъым икIи къысIэрыхьакъым, ауэ тхылъым и сурэт къысхурагъэхьащи псоми ар фэзгъэлъэгъуну сыхуейт. Тхылъри къызэрысIэрыхьэу фи пащхьэ къислъхьэнщ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я тхылъхэр, Кумыщ Маринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 189

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: