Псалъэжь: ХьэкIуфхэр зофийри, зэфэгъухэр зэкIуомщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Фыз фIыцIэ нэгъуд, щIым дыд хэзыIу. (Уэшх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Илъэсрэ ныкъуэрэ япэ…

Илъэсрэ ныкъуэрэ япэДи сайтыр илъэсрэ ныкъуэрэ хъуауэ мэлажьэ. Нобэ, нэхъапэхэми хуэду, кIэщIу сытепсэлъыхьыну сыхуейт сайтым зэхъуэкIыныгъэу игъуэтам, щIэуэ къыхыхьам.

Куэд щIауэ ди ныбжьэгъухэм, дауи, гу лъатащ сайтым и теплъэм зэрызихъуэжам. Япэм зэрыщытам десами, ахуэду хьэщIэхэм я дежкIэ нэхъ гугъут зыхуейхэр къагъуэтыным теухуауэ. Иджы, зыщIэткъуэри, псоми увыпIэ зэрыз ягъуэтащ. Сайтым и Iэмэпсымэ къэзылъыхъуэри нэхъ губзыгъэ хъуащ. ИтIанэ, къыхэгъэщыпхъэщи, материал сайтым илъыр багъуэ фIэкIа зеи мащIэ хъукъым.

Псалъэм папщIэ, иужьу сайтым сызэрытепсэлъыхьрэ абы къыхыхьащ Нарт эпосыр, адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, уэрэджыIакIуэхэм я гъащIэмрэ литературнэ лэжьыгъэмрэ къызэрыщ биографиехэр я сурэтхэр я гъусэу.

Адрейхэми щIэх-щIэхыурэ иджыри къахохъуэ. Ди сайтым и ныбжьэгъухэр, хьэщIэхэр, дыздэлажьэхэр нэхъыбэ мэхъу. Дэхуэду мыхъуми, дэ иджыри дыщIалэщ, ди гугъэ псори, тщIэнуми, псори дяпэкIэщ.

Уэри къыддэIэпыкъу а Iуэху мытыншымкIэ – ди дежкIэ гугъуми, уи дежкIэ зырикIщ – ди сайтым и гупхэм къыхыхьэ, уи ныбжьэгъухэм къегъащIэ, зэхъуэкIыныпхъэ хэплъэгъуам, къатхэ, къэпсалъэ, къеблагъэ.☺☻☼

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 76

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: