Псалъэжь: Уэсэпс хуабэ мэшгъэкIщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Дыжьын щIыIуу зэрылъэлъ. (Гуэдз)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

«Гугъуэ» — литературэ пшыхь

Тхэн щIэзыдзагъуащIэхэм я япэ республикэ зэпеуэм кърикIуахэр щызэхуахьэсыжа пшыхь

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Видео зэмылIэужьыгъуэхэр, Дзэгъащтэ Азэмэт, Ди видеохэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 664

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: