ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Зи деур мащIэм и духьэр кIэщIщ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

УздэщыIэр

«Гугъуэ» — литературэ пшыхь

Тхэн щIэзыдзагъуащIэхэм я япэ республикэ зэпеуэм кърикIуахэр щызэхуахьэсыжа пшыхь

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Видео зэмылIэужьыгъуэхэр, Дзэгъащтэ Азэмэт, Ди видеохэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 663

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: