Псалъэжь: Уэрэдусрэ сурэтыщIрэ зэхуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: КIей лъздакъэху, Iэрыху дыщэкI. (Фоч)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Адыгэ псалъэжьхэр автобускIэ «зокIуэ»

Псалъэжьхэр

«Гуапагъэм и бзэм бзагуэхэри иропсалъэ, ар дэгухэми зэхах»…

СымыщIэххэу, Налшык къалэ автобусым тету сы­зы­щ­рихьэлIа мы пса­лъэхэм си гур кърагъэгуфIыкIырт, гуапа­гъэм сэри сыхуэ­пабгъэрт… Сыту гъэщIэгъуэн, адыгэ пса­лъэжьхэр, адыгэхэм куэд щIауэ къадэгъуэгурыкIуэ Iущы­гъэхэр автобускIэ «зокIуэ»!

Феплъыт: «Нэмыс пщIымэ, зыхуэпщIыжыр уи щхьэрщ», «Адыгагъэ пхэлъыхущ узэрыадыгэр», «Псалъэ птамэ, уэ уи Iуэхущ, къуатамэ – къозытам и Iуэхужщ», «Ахъшэм сытри хуэщIэну жызыIэм, ахъшэм щхьэкIэ сытри хуэщIэнущ». Мыпхуэдэ псалъэхэр, нэгъуэщI куэди автобус кIуэцIхэм кIэрыгъэпщIащ. Уи гум зы адыгагъэ гуэр илъыххэмэ, мы псалъэхэм гупсысэ дахэм ухуамышэу къанэркъым…

Си гуфIэгъуэм щхьэусыгъуэ хуэхъуа IуэхуфIхэр къызэзыгъэпэщар къэсщIэн хуейтэкъэ?! КъэсщIащ. Ар – «Шыху­лъа­гъуэ» литературэ хасэрщ. Абыхэм къадэIэпыкъуащ КъБР-м ЩIалэгъуалэм я Iуэхухэмрэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ­хэм ядэлэжьэнымкIэ и министерствэр, щхьэгъубжэ щащI «Маржэ» фирмэр зей зэщхьэгъусэ Шыкъхэ Хъуснийрэ Гупсэрэ, хьэ­рычэтыщIэ Хъущт Рауф.

Iуэху дахэ къызэрагъэпэщащ, фIыщIэ ин яхудощI.

«Шыхулъагъуэ» литературэ хасэр илъэс тIощIым щIи­гъуауэ мэлажьэ. Литературэр егъэфIэкIуэным къищы­нэ­мы­щIауэ, абы лъэпкъ щэнхабзэми гулъытэ хуещI. Хасэм хэтхэм сыт хуэдэ Iуэху кърахьэжьами, сэбэпынагъ зыпылъщ я нэIэ зытетыр. ЖысIэм и щапхъэу къэзгъэлъэгъуэну сы­хуейт сэ езыр сызыщыгъуазэу зы Iуэхугъуэ гуэр: КIуащ БетIал и кхъащхьэр зэрахьэу, кIэлъыплъу къокIуэкI. НтIэ, ар псапэкъэ?!

Мис, нобэ адыгэ псалъэжьхэм Налшык къалэ псом «къы­зэ­рыщакIухьри» зи фIыгъэр хасэрщ.

Зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым псалъэжьхэр. Ахэр лIэ­щIыгъуэ IэджэкIэ псыхьа хъуа Iущыгъэщ.

Си фIэщи хъуркъым псалъэжь зытIущ нэхъ мыхъуми зы­мыщIэ адыгэ щыIэу… ЩыIэмэ, зэвгъащIэ, кхъыIэ, фи зэхэ­щIы­кIым хигъэхъуэнщ, фыкъеджэ, адыгэ псалъэжьхэр ав­тобускIэ «зокIуэ»!

БЭГЪЭТЫР Луизэ

«Адыгэ псалъэ» (10.08.2011)

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 403

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: