Псалъэжь: Емыкъум еплъи дэзышым еуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Зэпэзэдакъэ — уэркъ унэлъащIэ. (Пхъуантэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

«КIыщокъуэ Алим и творчествэр еджапIэ нэхъыщхьэм». Бакъ Зерэ

КIыщокъуэ Алим и творчествэр еджапIэ нэхъыщхьэм. Бакъ ЗерэМы тхылъыр «КIыщокъуэ Алим и творчествэр еджапIэ нэхъыщхьэм» жиIэу усакIуэр илъэси-100 щрикъум (2014 гъ.) къыдэдгъэкIам, къыкIэлъыкIуэу аращ.
2015 гъэр – литературэм и Илъэсщ. КъинэмыщIу, дызэрыгушхуэ усакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий къызэралъхурэ илъэси-115-рэ, Хэку зауэшхуэр ди ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 70 ирикъут мы гъэм.
Япэ дунейпсо зауэми къызэрыщIидзэрэ зы лIэщIыгъуэ дэкIати, иджыри къэс ябзыщIа, щIахъумэжыпэну зи яужь ита документхэр сэтей къафIэхъуауэ тепсэлъыхьхэт, мы тхылъыр щыдгъэхьэзырым.
КIыщокъуэ Алим и «Хъуэпсэгъуэ нур» романыр дунейм къызэрытехьэри илъэс 55-рэ (1960 гъ.) хъуат мы гъэ дызэрытым, нэгъуэщI литературэ Iуэхугъуэ гуэрхэри щыIэт иджыри, къэIэтын хуейуэ. Мы «Хъуэпсэгъуэ нур» роман дыдэри урысыбзэкIэ зрадзэкIауэ 1965 гъэм – илъэс 50 ипэкIэ – къыдэкIат. Абыи Iуэху епхат. Ахэм дыкъытоувыIэ мы лэжьыгъэм деж.
Зэреджэн тхылъыр зэхэтщ Iыхьищу.
Япэ Iыхьэр – «Япэ дунейпсо зауэр цIыхухэм я гум къызэринамрэ художественнэ тхыгъэхэм къызэрыхэщымрэ» жыхуиIэр параграфиплIу угуэшыжащ, темэ къыщыIэтахэм ехьэлIауэ. Ахэм ящыщ зыр теухуащ ЩоджэнцIыкIу Алий и поэмэ «ЩIымахуэ жэщым». Ар темэм икъукIэ къезэгъащ.
КIыщокъуэ Алим и творчествэр еджапIэ нэхъыщхьэм2. Бакъ ЗерэЕтIуанэ Iыхьэр – «ЛIыгъэмрэ лIыхъужьыгъэмрэ гъащIэм къызэрыхэхъукIымрэ ахэр «Нал къута» романым къызэрыщыгъэлъэгъуамрэ» жыхуиIэри, нэхъ къеджэгъуафIэ хъун щхьэкIэ, параграфитIу зыщхьэщытхащ.
Ещанэ Iыхьэр – «Дунеймрэ цIыхумрэ теухуа гупсысэхэр КIыщокъуэ Алим и творчествэм къызэрыхэщырщ». Мыр параграфитху мэхъу.
Ахэр псори тхылъым и псалъащхьэм къыщыгъэлъэгъуащ.
КIэух псалъэм деж къэтIэта Iуэхугъуэхэм теухуауэ дызыхуэкIуа гупсысэхэр къыщызэщIыдокъуэж. Къэгъэсэбэпа литератури лэжьыгъэм и гъусэщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 49

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: