Псалъэжь: Iэзэгъуэ зимыIэ узыгъуэ щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Жыг зылъахъэ, лъахъэбжьэншэ. (Лъэнтхъуий)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

Ирегъагъэ къудамэщIэр!

Щомахуэ Залинэ

Щомахуэ Залинэ

Тэрч куейм хыхьэ Инарыкъуей къуажэм I988 гъэм къыщалъхуа Щомахуэ Залинэ иджыри студентщ, ди университетым адыгэбзэмрэ литературэмрэ щедж. Узэджэм ущызыIэпишэм, уи гурыгъу-гурыщIэхэр щигъэпIейтейм деж тхакIуэм и IэдакъэщIэкIыр фIыуэ къехъулIауэ аращ. Апхуэдэ гупсысэм ухуешэ Залинэ и «Нэхунэ» рассказым. Щомахуэм зи гугъу ищIыр нэхъ щIэщыгъуэу къигъуэтыфынри, зытетхыхьымрэ и тхыкIэмрэ зэгъэкIуфынри хузэфIэкIащ. ЦIыхум и психологием куууэ хэIэбэ рассказыр зытеухуар дэтхэнэми хэлъыпхъэ хьэл-щэнхэм, гуапагъэмрэ гуауэмрэ я зэпыщIэныгъэхэм я закъуэкъым. «ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ», жиIащ адыгэ псалъэжьым…

Данэ и адэм, хъыджэбз цIыкIур и анэм и ныбэм илъ щIыкIэ, и щхьэгъусэм иридза удыным и ягъэкIэ, сабийр нэфу къалъхуащ. Ауэ хъыджэбз цIыкIум и нжэм ямылъагъуми, гукIэ, псэкIэ къилъагъуфырт зи нэхэр къаплъэхэм къахуэмылъагъу куэд. Зи Iэпкълъэпкъ псори сэкъатыншэ цIыху узыншэхэм ягъэв гурыгъу-гурыщIэхэр хъыджэбз цIыкIуми егъэв, уеблэмэ, нэхъ гуащIэжу.

ЛIыхъужьым и психологием куууэ хэIэбэфащ Залинэ икIи, нэхъыщхьэращи, ар ди фIэщ ищIу хъыджэбз цIыкIум гурэ псэкIэ игъэвхэр дэри дэдгъэву, Данэ и гъусэу дыпIейтейуэ иухуэфащ.

Апхуэдэуи жыIэпхъэщ Щомахуэр а псоми езым и хъэтIрэ къэIуэтэкIэ дахэкIэ зэратепсэлъыхьыфыр.

ЖызыIэни щыIэнщ мы рассказым и теплъэгъуэ гуэрхэр мифологием, шыпсэм ещхь хъуауэ. Псалъэм папщIэ, сабийр нэфу къызэралъхуар, Данэ машинэ къыжьэхэуа нэужь, зэи нахуапIэу имылъэгъуа и адэм къыжриIэр, и нэгу щIэкIхэр, Данэ фIыуэ илъэгъуа щIалэм и анэм «Сэ нысэ нэф сыхуейкъым», жиIэу и къуэм пиубыду, абы залымыгъэкIэ нэгъуэщI къызэрыхуишар. Ауэ щIалэм хуэхьакъым фIыуэ илъагъу пщащэр зэрынэфым щхьэкIэ абы пэIэщIэ зэращIар, апхуэдэуи езыр хуэмейуэ кърагъэшам хуигъуэта сабийри хьэфизу дунейм къызэрытехьар икIи апхуэдизыр и псэм худэмыгъахуэу зэрызиукIыжар. А псоми къыджаIэ рассказым и сюжетыр         икъукIэ      гугъуу зэрызэхэIуэнтIар икIи абы упэлъэщын папщIэ, тхакIуэ Iэзагъ уиIэу зэрыщытын хуейр. Щомахуэм апхуэдэ Iэзагъ къызыкъуихыфащ икIи жиIэр ди фIэщ ищIу рассказыр иухуэфащ. АтIэми, а «мифхэмрэ шыпсэх эмрэ» рассказым хэзагъэ, йокIу, уеблэмэ, къалэн нэхъыщхьэхэр щагъэзащIэ.

Щомахуэм «Нэхунэм» ещхьу хъарзынэу къехъулIащ «Жэнэтбзу», «Дыгъужьым имыгъэгъуар» рассказхэри.

 

Дызытепсэлъыхь тхылъым итщ КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Нартокъуэ Анжелэ сымэ я рассказхэри. Абыхэми ищхьэкIэ зи гугъу тщIа адрей ныбжьыщIэхэми хуэ­дэу, я IэдакъэщIэкIхэм нэхъ зыубгъуауэ, щхьэхуэ-щхьэхуэу уатепсэлъыхьыну къалэжь. АрщхьэкIэ, мы тхыгъэ кIэщIым а псор къигъэтIэсэгъуейщ, ауэ дыщыгугъынщ ди литературэм къыхыхьэ ныбжьыщIэхэм Iупыдж яхуищIу, ахэр нэхъ куууэ зэпкърызыхын ди критикхэм къахэкIыну.

Ирегъагъэ къудамэщIэр!

УЭРЭЗЕЙ Афлик

«Адыгэ псалъэ» (11.11.2009)

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 747

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: