Псалъэжь: Пщым и щэIур пщылIым и гуфIэгъуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: МыкIуэф, мыфий, алащэ, щэныбэ. (Мэкъу Iэтэ)
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.

Ирегъагъэ къудамэщIэр!

Жамбэч Рабия

Жамбэч Рабия

Гуапэщ ди щIалэгъуалэм, поэзием и мызакъуэу, прозэми гу хуэзыщIхэр зэрахэтыр.

 

Бахъсэн куейм хыхьэ Алътуд жылэжьым I983 гъэм къыщалъхуа Жамбэч Рабия, КъБКъУ-р къиухауэ я къуажэ еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ щрегъэдж, уси прози етх.

Рабия и тхыгъэхэр кIэщIу, зэщIэкъуауэ егъэIэрыхуэ, гъащIэм и теплъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щIэщыгъуэу топсэлъыхь.

«НэщIэбжьэ» рассказыр зытеухуар Лузэрэ Мырзэбэчрэщ. Ахэр адыгэ унагъуэ хъарзынэ у, дахэу зэдэпсэурт.

Рассказым и щIэдзапIэ дыдэм къыщыдощIэ Мырзэбэч адыгэ хабзэ зэрылъ унагъуэ зэтет къызэрыхэкIар. Быным я нэхъыщIэр Мырзэбэчти, адэ жь лъапсэр къызыхуэнари арат.

ЗанщIэу жысIэну сыхуейщ тхакIуэ ныбжьыщIэм мыбдежым Iэзагъ зэрыдигъэлъагъур. Мырзэбэч къэзылъхуахэм, и лъэпкъым я псэукIар, дуней тетыкIар мырати, морати, жиIэурэ, кIыхьу къримытхэкIыу, а псори псалъэухаитIкIэ ди нэгу къыщIигъэувэфащ. Ауэ рассказым и дагъуэу къэплъытэ хъунущ ар языныкъуэхэм деж публицистикэ тхэкIэм хэIэбэ хуэдэу къызэрыпфIэщIыр. Рассказым хэтхэм яIурылъ бзэм псалъэ хэIэтыкIахэр нэхъ мащIэрэ псалъэ къызэрыгуэкIхэр ебэкIыу щытамэ, тхыгъэр ефIэкIуэн мыхъумэ, екIэкIуэнутэкъым.

«Бдзэжьеящэ» рассказми Рабия щыхущIокъу щIалэ цIыкIу хьэл нэхъыбэу зыхэлъ, ныбжьыщIэхэр дэзышэх хабзэ бдзэжьеящэныр фIыуэ зылъагъу хъыджэбз цIыкIум и теплъэмрэ хьэл-щэнымрэ ди нэгу къыщIигъэувэ у, абыхэмкIэ пщащэм и образыр зых уэдэм нэIуасэ дыхуищIыну. Я деж закъримыгъащIэу, гъэпщкIуауэ бдзэжьеящэ кIуа хъыджэбз цIыкIур зыIууа гузэвэгъуэм тепсэлъыхькIэрэ, тхакIуэм абы и гурыгъу-IурыщIэхэр къытхуегъэнаIуэ.

Рабия рассказым хъарзынэу къыщигъэсэбэпащ Мухьэрбэч дадэ и образыр. Бдзэжьей ещэныр зыфIэфI лIыжьыр, бдзэжьеящэ здэкIуам, псым хэджэрэзауэ кIий хъыджэбз цIыкIум и макъыр къызыхех, макIуэри, ар кърегъэл.

ЛIыжьыр абы ешхыдэркъым, егиеркъым икIи еущиеркъым, хъыджэбз цIыкIу IэщIагъэу щымыт Iуэхум зупщытащ, жиIэу, атIэ дадэ Iущым хъыджэбз цIыкIум и гур фIы хуещI, уеблэмэ, я деж къемышхыдэн щхьэкIэ, абы къыщхьэщож.

Хьыджэбз цIыкIумрэ лIыжьымрэ я образхэр гъащIэм и лъэхъэнитIым, щIалэгъуэмрэ жьыгъэмрэ, я зэхущытыкIэр зэрапх щIыкIэу ухуащ икIи лIыжьым и лъагъуныгъэкIэ, цIыхугъэкIэ ныбжьыщIэ цIыкIум дерс ирет, дуней тетыкIэм и щапхъэ ирегъэлъагъу.

«Ди гъунэгъум я жэмыжьыр» тхыгъэри кIэщIщ. «Угъурсызщ» зыужаIэм хуэдэ жэм зэранщIакIуэр, зэи и пIэм имызагъэр, зей унагъуэм исхэм фIыуэ закъригъэлъагъуфу хьилэшыщ, бзаджэщ. Рассказыр жэмым теухуами, зи гугъу ищIыр а жэмым хуэдэу бзаджэ, зэрыщымыту закъезыгъэлъагъуф цIыху хьилэшыхэм зэратеухуар гурыIуэгъуэщ. Апхуэдэ дуней тетыкIэм узыхуишэнкIэ хъунур тхыгъэм дегъэлъагъу жэмым къыщыщIа IуэхугъуэхэмкIэ — щхьэж и къэкIухьыпIэ и кIуэдыжыпIэщ адыгэ псалъэжьыр зыкIэлъыжаIэжхэм я махуэр къыхуокIуэ.

Мы тхылъым ит адрей рассказ цIыкIухэри мыбзаджэу къехъулIащ Жамбэчым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 747

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: