Псалъэжь: Куэпкъ зылъысми ешх, шхужь зылъысми ешх.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Уеплъмэ — гъуджэ, уеджэм —дэгу. (Мыл)
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.

Ирегъагъэ къудамэщIэр!

Бэрбэч Аслъэнджэрий

Бэрбэч Аслъэнджэрий

Бэрбэч Аслъэнджэрий Анзорей къуажэм 1990 гъэм къыщалъхуащ, КъБКъУ-м наногехнологиер щедж.

Аслъэнджэрий ейуэ «КъудамэщIэм» ит тхыгъэхэм къахэгъэщхьэхукIыпхъэу си гугъэщ «Хъуащ жэщ, сыхоплъэ сэ кIыфIыгъэм» усэ кIэщI цIыкIур. Сабиигъуэм и зы теплъэгъуэшхуэрэ сабийм и гупсысэкIэ гъэщIэгъуэнрэ ди нэгу къыщIегъэувэф Бэрбэчым.

Псалъэр мащIэрэ гупсысэр ебэкIыу зэхэгъэуващ «Мэзым» усэри.

Ауэ зи гугъу ищIыр убгъуауэ къигъэлъэгъуэну щыхуежьэм деж, Аслъэнджэрий и мурадым нэхъ поIэщIэри, усэри фIызэпеш, щIэщыгъуагъри мэкIащхъэ. Апхуэдэхэщ, сэ сызэреплъымкIэ, «Ланэ», «Лацэ» усэхэр.

 

Къэзан-Гъыдэ ФатIимэт

Къэзан-Гъыдэ ФатIимэт

Къэзан (Гъыдэ) ФатIимэт Бахъсэн куейм хыхьэ Ислъэмей къуажэм 1986 гъэм къыщалъхуащ, КъБКъУ-м и филологиемкIэ и институтым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэр къиухауэ, магистратурэм щоджэ.

Дызытепсэлъыхь тхылъым ФатIимэти и усэ зыбжанэ итщ.

ИщхьэкIэ зи гугъу тщIа усакIуэ ныбжьыщIэхэм хуэдэу, Къэзаным мыр и япэ лъэбакъуэкъым, абы 200I гъэм къыдигъэкIащ сабийхэм ях уитха усэхэр щызэхуэхьэса «Вагъуэбж» тхылъ цIыкIур. Ауэ «КъудамэщIэм» ит усэхэмкIэ ФатIимэт къыджиIэ хуэдэщ ар, сабийхэм я мызакъуэу, балигъхэм щхьэкIи зэрытхэфынур икIи ап­хуэдэ гупсысэм щыхьэт хуещI мы тхылъым итхэр: «Бжьыхьэ жэщ», «МакIуэ гъащIэр», «Хамэ щIыпIэм» усэхэр балигъыпIэ иувауэ пхужыIэнущ. Ауэ сабиигъуэми егъэзэж усакIуэми, абы къыщина гурыщIэхэмкIи къыддогуашэ («Сабиигъуэм къыщына гурыщIэхэр»).

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 747

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: