Псалъэжь: Щхьэзакъуэ насып умылъыхъуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: ВагъуитIым яку Iуащхьэ дэтщ. (Пэ)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

Ирегъагъэ къудамэщIэр!

 

Хъуэжэ Жаннэ

Хъуэжэ Жаннэ

1989 гъэм Дыгулыбгъуей къыщалъхуащ Хъуэжэ Жаннэ. Ар иджыри йоджэ, КъБКъУ-м филологиемкIэ и институтым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм щIэсщ.

Хъуэжэм и усэхэр лъагъуныгъэ лирикэм нэхъ тегъэпсыхьащ. Жаннэ мыIейуэ къехъулIащ дунейм и плъыфэхэм, гъэм и зэманхэм, псом япэу бжьыхьэм теухуа сатырхэр. Абыхэм яхыболъагъуэ и усэхэм щIэщыгъуагъ зэрыхилъхьэн, зытепсэлъыхьыр IупщI, нэIурыт къызэрищIын псалъэхэр егугъуу къызэрилъыхъуэр, языныкъуэхэм деж хъарзынэуи къызэрыхуэгъуэтыр, ауэ а къалэным ныбжьыщIэр щыпэмылъэща усэхэри иIэщ Хьуэжэм. ГурыIуэгъуейщ гупсысэр щызэхэзэрыхьыж сатырхэр:

 

ЦIыху лъагъуныгъэм и IэфIагъыр,

Щызмыгъуэтыжым, зыхэсщIащ.

НыбжьэгъукIэ зэджэм и лъапIагъыр,

ЩызимыIэжым, сэ къэсщIащ.

 

КъызэрыгуэкI псалъэхэмкIэ къэбгъэлъагъуэмэ, усакIуэм жиIэну зыхуеяр мыращ:

«Лъагъуныгъэм и IэфIагъыр щызыхэсщIар ар щызмыгъуэтыжам щыгъуэщ», «Ныбжьэгъур зэрылъапIэр къыщызгурыIуар ар сфIэкIуэда нэужьщ». Псалъэхэмрэ сатырхэмрэ тэмэму зэрызэхимыгъэувам и зэранкIэ, гупсысэр IупщI дыдэ хъуакъым. Ауэ Жаннэ и адрей усэхэм хыболъагъуэ абы бзэр гъэхуауэ, гурыIуэпуэу, къеджэгъуафIэу зэрыхуэгъэшэрыуэнур.

УсакIуэм къыгурыIуапхьэщ: усэм къеджэр псалъэхэм, сатырхэм къарыкIыр игъэIупщIын щхьэкIэ, ахэр зищIысым ирагъэгупсысукъым зэрыухуэн хуейр, атIэ сатырхэмрэ псалъэхэмрэ ящIэлъ гупсысэр абы къеджэм деж тыншу нэсу, зэхищIыкIнущ зэрыщытыпхъэр. Ди усакIуэ ныбжьыщIэхэми, нэхъыжьыIуэхэми, яхэтщ псалъэ гугъу, гурыIуэпуейхэр нэхъыбэу къагъэсэбэпых у, псалъэухар зэхэхыжыгъуейуэ зэхаIуэнтIэху усэр нэхъ купщIафIэ, гупсысабэ хъууэ къызыфIэщIхэр. Ар щыуагъэшхуэщ икIи зызыпыIудзын, зызыщыхъумэн хуей хьэлщ.

Гуапэ зэрыхъущи, Жаннэ и усэхэм мыпхуэдэ, иджыпсту зи гугъу тщIа закъуэм нэмыщI, ущыхуэзэркъым. Зэрыщыту къапщтэмэ, Хьуэжэр бзафIэщ, анэдэлъхубзэм хуэшэр^гуэщ икIи ар хъарзынэу усэбзэм ирегъэтIасэ.

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 747

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: