Псалъэжь: Анэ зиIэм дунейр иIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: ЩабэрыкIуэ мэз кIуэрей. (Iэжьэ)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

Ирегъагъэ къудамэщIэр!

Къуэныкъуей АльбертКъуэныкъуей Алъберти ящыщщ «Шыхулъагъуэм» кIуэ ныбжьыщIэ нэхъыжьыIуэхэм. Ар 1963 гъэм Дыгулыбгъуей къуажэм къыщалъхуащ, и IэщIагъэ нэхъыщхьэкIэ къапщтэмэ, физикщ, КъБКъУ-р къиухауэ, егъэджакIуэу мэлажьэ. Физикымрэ лирикымрэ зэгъунэгъуу къызэралъытэр егъэпэж.

Адыгэ щIалэм и усэхэм къыбжаIэ Алъберти гъуащэу поэзием хэщхьэрыуахэм зэращымыщыр, езым и хъэтI къызэрилъыхъуэр, ар къызэригъуэтыфынури къегъэнаIуэ.

Къуэныкъуейр хущIокъу и усэхэм философие гупсысэ ящIилъхьэну, ар лирикэбзэкIэ къиIуэтэну:

 

ЦIыхупсэр сыт?

ДжэдыкIэ пцIапцIэщ,

Зеиншэ пцIанэщ, псы шынакъщ…

А псэр ихъумэу, къимыгъапцIэу

Мэплъыр акъылри мэсакъ.

 

Нобэрей зэманым и шыфэлIыфэхэр Алъберт езым и еплъыкIэкIэ къыщытхуеIуатэ «ДофIакIуэ» усэм, дызэрефIакIуэ щIыкIэм и гугъуи ещI:

 

Е дызыхуейхэр догъэпэрыт,

Е къытхуэмейхэр пэрыт зэпытщ…

 

Япэ сатыритIымкIэ дыхегъэгъуазэри, иужь сатырхэмкIэ щIегъэбыдэж:

 

ЖытIэхукIэ шыпсэ, лIыфIхэр ди пашэу,

Фашист щIэрыпсхэм лъыпсыр ягъажэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 747

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: