Псалъэжь: Дэтхэнэ зы Iуэхутхьэбзэми бзыпхъэ иIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

Ирегъагъэ къудамэщIэр!

сатырхэмкIэ усэр хъарзынэу иухырт, нэгъуэщI къыщIыпыпщэн щымыIэжу. ЕтIуанэрауэ, илъэсыщIэм щIымахуэм и теплъэр дахэу, дэрэжэгъуэу ди нэгу къыщIигъэува нэужь, мазэм зэрелъэIур:

 

«Зэманым сищIмэ лъэрымыхь,

Псэхэхым сыхуэгъазэ»,

 

сатыр нэщхъейхэмкIэ, зи дуней тетыгъуэ, зи псы къэжэгъуэ ныбжьыщIэм усэр иухыныр тэмэму къыщIэкIынкъым. НэгъуэщI зы щапхъи: «Си макъ» усэми иIэщ ищхьэкIэ зи гугъу сщIа «пэщIэIуантIэ» кIэрыдзэн лейр.

 

Псоми зэуэ уаIуплъэжмэ,

Мэхъу насып убгъуа.

 

Мы сатыритIыр щIимыгъужами, усэр хъарзынэу пыухыкIа хъуакIэт. Ещанэуи зы жысIэну сыхуейт Марьянэ и «Балигъыгъуэ» усэм хэт

 

«Сыхьэтым сеплъри, селъэIуащ

Зэманыр къэувыIэну»

 

сатырхэм теухуауэ. Мыбы занщIэу гур хуегъажэ Гёте и «Фауст»-м хэт «НапIэдэхьеигъуэ, къэувыIэ, уэ утелъыджэщ» сатырым. Псэун щIэзыдза къудей ныбжьыщIэр апхуэдэу лъэIуэну иджыри мыпасэIуэу пIэрэ? жыуегъэIэ а сатырым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 747

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: