Псалъэжь: Узижагъуэм уегъэдыхьэшх, узищIасэм уегъагъ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

Ирегъагъэ къудамэщIэр!

ИлъэсыщIэм усэ хуэзыгъэпсар Марьянэ и закъуэкъым, ди усакIуэхэм яхэту къыщIэкIынкъым абы хуэмыуса. Псоми зыгуэр зыхуатха Iуэхум зыщыхуэбгъазэм деж, щIэ гуэр хэплъхьэну, уи бгъэдыхьэкIэ къыхуэбгъуэтыжыну гугъущ. Марьянэ и «ИлъэсыщIэм» щыдолъагъу усакIуэ ныбжьыщIэр езым и еплъыкIэ зи гугъу ищIым зэрыхуиIэжыр. Мыбдежым щынэрылъагъущ усэным хэлъ Iуэхугъуэ нэхъ гугъу Дыдэхэм ящыщ зыр усэр зытхыр ар зытритхыхьым зэрыхущыт щIыкIэр, хуиIэ дэрэжэгъуэр усэм еджэми зэрызыхригъэщIэфыр. Апхуэдэ хьэтIыфIхэр я нэщэнэщ КъуэщIысокъуэм и адрей усэхэу тхылъым итхэм.

Сыт хуэдэу щымытами, усакIуэ ныбжьыщIэм и IэрыкIхэм уащыхуозэ «мыпхуэдэхэм яхуэсакъ», жыпIэу чэнджэщ щIептыпхъэ гуэрхэми. Псалъэм папщIэ, усакIуэ куэдым, ныбжьыщIэ эми я мызактуэу, я гугъэщ: усэр и кIыхьагъкIэ къызэщIэзыубыдэж, зытепсэлъыхьыр къызэщIэзыкъуэж сатыр гуэрхэмкIэ абы «пэщIэIуантIэ» етыжын хуейуэ. Ар Iэмалыншэу щыткъым, апхуэдэ кIэух сатырхэм усэр ирагъэфIэкIуэн дэнэ къэна, ахэр кIэрыдзэн лей хъурэ тхыгъэр ирагъэкIакIуэу куэдрэ урохьэлIэ. Абы и щапхъэу къэсхьынщ «ИлъэсыщIэм» и кIэух сатырхэр:

Уафэгур нитIым зэпаплъыхь.

Сэ селъэIуакIэщ мазэм:

«Зэманым сищIмэ лъэрымыхь,

Псэхэхым сыхуэгъазэ».

 

Япэрауэ, мы сатырхэм япэ къит:

 

Щимыгъэтауэ уэсыр къос.

Аргуэру хъуащ нэхъ щIыIэ.

Псэм сыздишэнур дэнэ нэс?

КIэухыр дэнэ щыIэ?»

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 747

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: