Псалъэжь: Уи жагъуэгъум уи псэр итми, уи щэхур йомыт.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.

Ирегъагъэ къудамэщIэр!

"КъудамэщIэ", 2009

«КъудамэщIэ», 2009

«Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ тхэн щIэзыдзагъащIэхэм Хьэх Сэфарбий щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я усэхэмрэ рассказхэмрэ щызэхуэхьэса «КъудамэщIэ» тхылъыр.

Адыгэ литературэм, псом хуэмыдэу, поэзием и щытыкIэм игъэпIейтейхэр иужьрей зэманым тегузэвыхь хъуат тхакIуэ ныбжьыщIэхэр ди литературэм къызэрыхэмыхьэжым.

Мы тхылъыр ирагъэхьэлIащ «Шыхулъагъуэм» лэжьэн зэрыщIидзэрэ илъэс 20 щрикъум. Абы и гъэсэн зыбжанэ, творчествэм щаIэ зэфIэкIыр къалъытэри, ТхакIуэхэм я союзым хагъэхьащ.

Ди литератур эм и гугъу щащIкIэ, жаIэрейщ адыгэбзэкIэ еджэхэм зэрахэщI зэпытыр, тхэхэр нэхъ мащIэж зэрыхъур. Япэрауэ, цIыхухэр адыгэбзэкIэ еджэн щхьэкIэ, а бзэмкIэ тхэрэ ятхарэ уимыIэу хъунукъым. «КъудамэщIэм» зи IэрыкI итхэм дагъэлъэгъуащ, зэман къэкIуэнум тепщIыхьмэ, адыгэбзэкIэ тхаи тхэни дызэриIэнур. Iэджэ елъытащ тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я тхыгъэхэр къазэрехъулIэ щIыкIэм.

КъуэщIысокъуэ Марьянэ

КъуэщIысокъуэ Марьянэ

Тхылъыр къызэIуех КъуэщIысокъуэ Марьянэ и усэ гупкIэ. Адыгэ пщащэр 1983 гъэм Къулъкъужын Ипщэ (Абзуанхьэблэ) къыщалъхуащ, КъБКъУ-м филологпемкIэ и институтым урысыбзэмрэ лптературэмкIэ и къудамэр къиухащ, и усэхэр нэхъапэми журналхэм, «Адыгэ псалъэ» газетым къытрадзащ.

УсакIуэм и усэ зытIущ укъеджа къудейкIэ, абы и къэухьыр здынэсыр, зрпгъэгъуэта Iэзагъэр зыхуэдэр къэщIэгъуейщ. Ауэ языныкъуэхэм дежп сатыр зыщыплIым ухагъэгъуэзэфынущ абы и шым ижынур зыхуэдизым, сыткIэ ущыгугъ хъунуми.

Марьянэ и усэ зыщыплIщ мы тхылъым птыр. АтIэми, япэу сыкъызэджам гугъэ спгъэщIащ усакIуэ ныбжьыщIэм езым и бгъэдыхьэкIэ тэмэм, хъэтI хъарзынэ усэным хуиIэу. У япэкIэ жаIар нэгъуэщI псалъээмкIэ къэпIуэтэжрэ уэ уи рифмэкIэ зэбгъэкIужкIэ, ар уэ уи усэ хъунукъым. Ар дэнэ къэна, усэр зейр а уи усэр къызытептхыкIыжар зытхаращ. КъуэщIысокъуэм и тхыгъэхэм сыкъыщеджэм занщIэу си гуапэ хъуащ усэм и гупсысэри, и псалъэхэри, и рифмэ, ритмикэ жыхуэтIэхэри езым зэреижыр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 748

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: