ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Псалъэжь: Хьэвейм улъыхъуэмэ, лъапIэ мэхъу.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ лIы хъурей. (Къэб)

Жэбагъы захуэщ

Къэбэрдейм я хеящIэр, Уэрий дадэ, жьы дыдэ хъуат – илъэсищэм щIигъуат. Жьы хъуами, хеящIам текIыртэкъым Уэрий дадэ. «ЗгъэукIытэнщи, згъэтIысыжынщ»,–жери Жэбагъы Уэрий деж кIуащ.
– Уэрий,–жиIащ Жэбагъы,– зыгуэржIэ сыноупшIынущи, къикIыр къызжеIэ.
– Хъунщ, къызэупщI, – жиIащ Уэрий.
– ПщIыр бзу, пщыкIутхур чыцI, тIощIыр дыгъужь, плIыщIыр аслъэн, хыщIыр вы, пщIейр пэщащэ, щэр джэдыкIэ. Сыт къипхрэ?
Егупсыса щхьэкIэ, Жэбагъы и псалъэр хузэхэхуакъым Уэрий.
– Абы къикIыращ,–жиIащ Жэбагъы.– ИлъэсипщI ныбжьым шитым деж цIыхур бзум хуэдэщи, золъатэ. Илъэс пщыкIутхум нэсамэ, чыцI къуейщIейм ещхьщ.
Илъэс тIощI ирикъуамэ, дыгъужь хуэдэ мэгушхуэ. Илъэс плIыщIым итыр аслъэн хуэдэ хахуэщ.Илъэс хыщI ирикъуар вы хуэдэ гуащIафIэщ, и акъыли ирикъуащ. Илъэс пщIэейм нэсмэ, пэщащэ фIэкI, ищIэжышхуэ щыIэкъым. Илъэсищэ ирикъуа цIыхур джэдыкIэ шкIумпIым хуэдэщ.
Уэрий дадэ илъэсицэм щIигъуати, хеящIэм текIащ:
– Жэбагъы захуэщ,–жери.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 162

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: