ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: Ныбжьэгъур щагъэунэхур махуейщ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

Жэбагъы и хъуэхъуэкIэ

Къетыкъуэ Аслъэнбэч чэщанэ иригъэщIат, лIэмэ, абы щIалъхьэну. Чэщанэр зэраухам щхьэкIэ Аслъэнбэч тхьэлъэIу иригьэщIауэ цIыхур зэхэтт, ефэ-ешхэу.
Плъэхэри шу гуэр къехыу къалъэгъуащ. А зэманым хабзэт тхьэлъэIум зыри бламыгъэкIыуи, Къетыкъуэ Аслъэнбэч жиIащ:
— ФыкIуи мо шур къевгъэблагъэ!
— Шур кърагъэблэгъащ, «мыращ, мыращ ди тхьэлъэIур зытеухуар» жаIэри шум бжьэ иратащ.
— Я дэ ди тхьэу тхьэшхуэ,- жиIащ шум,- мы чэщанэр куэдрэ щыгъэт и щIыбыр лыду, и кIуэцIыр нэщIу.
Ар Къэзэнокъуэ Жэбагъыт.
ЖаIэж абдежырауэ Къетыкъуэ Аслъэнбэч къыщицIыхуар Жэбагъы.
— Уэлэхьи, ар зи хъуэхъуэкIэр, дауи, лIы губзыгъэмэ,-жиIэу, Жэбагъы чэнджэщэгъу щищIари абдежырауэ жаIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 171

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: