Псалъэжь: Уи фыз лIамэ, уи щIэлъэныкъуэр гуэхуащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Жэщым Iэтэ, махуэм лъэнтхъуий. (Жьэгу мафIэ)

Къэплъыхъуэр

Жэбагъы и хъуэхъуэкIэ

Къетыкъуэ Аслъэнбэч чэщанэ иригъэщIат, лIэмэ, абы щIалъхьэну. Чэщанэр зэраухам щхьэкIэ Аслъэнбэч тхьэлъэIу иригьэщIауэ цIыхур зэхэтт, ефэ-ешхэу.
Плъэхэри шу гуэр къехыу къалъэгъуащ. А зэманым хабзэт тхьэлъэIум зыри бламыгъэкIыуи, Къетыкъуэ Аслъэнбэч жиIащ:
— ФыкIуи мо шур къевгъэблагъэ!
— Шур кърагъэблэгъащ, «мыращ, мыращ ди тхьэлъэIур зытеухуар» жаIэри шум бжьэ иратащ.
— Я дэ ди тхьэу тхьэшхуэ,- жиIащ шум,- мы чэщанэр куэдрэ щыгъэт и щIыбыр лыду, и кIуэцIыр нэщIу.
Ар Къэзэнокъуэ Жэбагъыт.
ЖаIэж абдежырауэ Къетыкъуэ Аслъэнбэч къыщицIыхуар Жэбагъы.
— Уэлэхьи, ар зи хъуэхъуэкIэр, дауи, лIы губзыгъэмэ,-жиIэу, Жэбагъы чэнджэщэгъу щищIари абдежырауэ жаIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 236

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: