Псалъэжь: Хьэдрыхэ кIyap къэкIуэжкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Iуащхьэ щIыб бгъитI щызэрошх. (Лэныстэ)

Къэплъыхъуэр

Жэбагъы и хъуэхъу

Зыпщ къуэ къыхуалъхуати, хьэщIэ къыхуепсыхауэ здэхъуахъуэм, Къэзэнокъуэ Жэбагъы пщым и жыдамкIэ зэрыблакIыр къыжраIащ.
– Жэбагъыи дгъахъуэхъуэнщ,–жари Жэбагъы хьэщIэщым ирашащ:
– Пщым ехъуэхъу, Жэбагъы: къуэ къыхуалъхуащ,–жари.
– Нобэ дунейм къытехьа щIалэр хьэнэу, джэдыпэу, фызыгуу, и цIэкIэ къемыджэу гъэпсэу! – жери хъуахъуэщ, шэсыжри и гъуэгу техьэжащ Жэбагъы.
Гупыр егупсысри, Жэбагъы и хъуэхъур зэхащIыкIакъым.
– Къыдохъуэхъу жытIэурэ къыдэхъуэнащ: фыкIуи, къевгъэгъазэ,–жари Жэбагъы шу лърагъэжьащ. Гупым къахыхьэжри, хъуэхъум къригъакIар къажриIащ Жэбагъы:
– Хьэм и нэм нэхъ жан щыIэкъым, джэдым и пэм нахъ шэрыуэ щыIэкъым, жьэгум щыдэсым деж фызым нахърэнэхъ гушхуэ щыIэкъым, нахъыжь щхьэщытыху, щIалэм и цIэкIэ еджэркъым. Нобэ дунейм къытехьа щIалэр нэжан, шэрыуэ, гушхуэ зыкIуэцIылъ ирехъу, и нэхъыжь куэдрэ къыщхьэщрет. Аращ сызэрехъуэхъур.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 250

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: