ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: ПсэукIэмыщIэ уэкъулэ щIрейщ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: БлапцIэ къарэ, къарэ убыд. (Аркъэн)

Жэбагъы и хъуэхъу

Зыпщ къуэ къыхуалъхуати, хьэщIэ къыхуепсыхауэ здэхъуахъуэм, Къэзэнокъуэ Жэбагъы пщым и жыдамкIэ зэрыблакIыр къыжраIащ.
– Жэбагъыи дгъахъуэхъуэнщ,–жари Жэбагъы хьэщIэщым ирашащ:
– Пщым ехъуэхъу, Жэбагъы: къуэ къыхуалъхуащ,–жари.
– Нобэ дунейм къытехьа щIалэр хьэнэу, джэдыпэу, фызыгуу, и цIэкIэ къемыджэу гъэпсэу! – жери хъуахъуэщ, шэсыжри и гъуэгу техьэжащ Жэбагъы.
Гупыр егупсысри, Жэбагъы и хъуэхъур зэхащIыкIакъым.
– Къыдохъуэхъу жытIэурэ къыдэхъуэнащ: фыкIуи, къевгъэгъазэ,–жари Жэбагъы шу лърагъэжьащ. Гупым къахыхьэжри, хъуэхъум къригъакIар къажриIащ Жэбагъы:
– Хьэм и нэм нэхъ жан щыIэкъым, джэдым и пэм нахъ шэрыуэ щыIэкъым, жьэгум щыдэсым деж фызым нахърэнэхъ гушхуэ щыIэкъым, нахъыжь щхьэщытыху, щIалэм и цIэкIэ еджэркъым. Нобэ дунейм къытехьа щIалэр нэжан, шэрыуэ, гушхуэ зыкIуэцIылъ ирехъу, и нэхъыжь куэдрэ къыщхьэщрет. Аращ сызэрехъуэхъур.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 219

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: