ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Унэвым уеуэмэ, мэзывым и бжьэ мэхъей.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Фыз фIыцIэ нэгъуд, щIым дыд хэзыIу. (Уэшх)

Жэбагъы и уэсят

Жэбагъы жьы хъууэ и лIэгъуэр къыщыблагъэм:
– Уэсят къытхуэгъанэ,–жари жылэр къелъэIуащ.
– Си уэсятыр мыращ,–жиIащ Жэбагъы.– Япэ фымыуэ, къывэуэм фыпимыкIуэт. Гъунэгъу Iей благъэ фымыщI. ФифI фымыгъэпуд. Фи Iей фымыгъэпщкIу. Зэманым фыдекIу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 306

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: