Псалъэжь: Ныбэ Iейр зэгуретхъи, шхын IэфIыр къренэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Къан хъыджэбзитI зэлъэпагъщ. (Набдзэ)

Къэплъыхъуэр

Жэбагъы и псалъэ

Акъылым я лъапсэр чэнджэщщ.
Бзаджэр пэшэгъу фымыщI: мыгъуэ фыхъунщ.
Бжьыхьэр бейщ.
Благъэ жыжьэ нэхърэ гъунэгъу-жэрэгъу.
БлэкIам укIэлъымыджэ.
ВиплI мыхъумыщIэ нэхърэ витI хъуа-щIа.
Губжьыр къыспкърошасэ жыпIэу уемыжажьэ.
ГъащIэр зы напIэщ, напэ уимыIэу улIэжмэ, улIэпащ.
Дахэм къимыхьыр Iейм къихьыркъым.
– Делэм сэ сыфIокI, губзыгъэр езыр къысфIокI.
Делэр бейм я Iыхьэгъущ.
Дыгъуэшхуэри дыгъущ, дыгъу цIыкIури дыгъущ.
Жьэ уиIэрэ щхьэ пфIэмытыжмэ, гугъущ.
Жьым зомыгъэхь.
Зэманым декIур лIыфIщ.
Зи псалъэ нахуэм и напэ хужьщ.
КъакIуэм декIур лIыфIщ.
Къэбублэ хабзэщ.
Къуажэ ив нэхърэ къуажэ илI.
Кхъэм яхь къахьыжыркъым.
ЛIиплI хуэмыху нэхърэ лIитI хъуа-щIа.
ЛIыр лъэпкъщ.
Мылъку къэбгъуэтыным нэхърэ зехьэныр нэхъ гугъущ.
Нэмысыр лъэIукIэ ящIэркъым.
Нэхъыбэм ящIэр хабзэщ.
Нэхъыжьыр теIущIыкIыпIэщ.
Пэжым нэр ирещI.
Псыхъуэжьым псы егъуэтыж.
Псыхъуэр жылэ тIысыпIэщ.
Си бий малIэ жыпIэу умыбэлэрыгъ.
ТхьэмыщкIэм и гъуэмылэр пэшхщ.
УзэлIалIэр къолIэлIэж.
Уи гъунэгъур уи Iэпэгъумэ, уехъулIащ.
Уи жьэр инрэ уи щхьэр цIыкIумэ, уунэхъуащ.
Уи къуэ уемыубзэ.
Уи псалъэр гъэIэсэ.
Уи Iей щIэпхъумэу, уифI умыгъэхьэкъуэ.
УлIмэ, жыпIэр, улIэнуми, гъэпэж.
Фыз дэмыIэпыкъу лIыр лIыкьым.
Хейм илъ хамэм ещIэж.
Хьэфэ вакъэрэ выфэ вакъэрэ къызэрелъэфэжьэнущ.
«Хъуащ» къыбжаIэми, зэ егупсысыж.
ЦIыху цIыху щIыжщ.
Чэнджащэр щыуэркъым.
Iэсэм утамыгубжьэ.
Iэщэ зыгъэдалъэм илъ япэ мажэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 439

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: