Псалъэжь: Дзасэри мылыцIу, лыри мыцIынэу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ. (Бзу)
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.

Тхьэмадэр Лашын кIэлъоплъ

Лашын жыхуаIэр Къесынхэ япхъущ, Шакъхэ я нысэщ. Зипхъури зи нысэри Дыгулыбгъуей дэсахэщ. Лашын къызэрашэрэ куэд щIатэкъым, нысащIэ щIыкIэт, ауэ унэ къалэн илэжьу щIидзат.

Пщэдджыжь гуэрым Лашын жэм къишыну Iуэм кIуащ, и тхьэмадэри къэтэджауэ пщIантIэмкIэ щыIэуэлъауэрт. Лашын жэм къишыну хуежьа щхьэкIэ, зы хыв гуэрым зикI Iэмал къритыртэкъым. Лашын къэгубжьащ, зиплъыхьщ-зыкъиплъыхьри щимылъагъуIам, хыв гуум и кIэбдзитIыр иубыдри пхъэшыкъум ирилъэфэлIащ.

ИужькIэ хыв гуур къиIэтри, пхъэшыкъум щхьэдидзыхащ. И тхьэмадэм ар щилъагъум, зымижримыIэу, езыр-езыру гузэващ, «сыунэхъуащ, си къуэр мыбы IэщIэукIэнущ», – жиIэри. И нысэр игъэунэхун и мураду, и къуэм жриIащ: — Ди нысэм нобэ сигу ебгъащ. ЩIебгъар жиIатэкъым. Ауэ адэр зыхуейр къуэм гурыIуэн щхьэкIэ, а псалъэ кIэщIыр ирикъурт. Къуэм и къалэнт адэм игу зэзыгъэбгъа фызым хуэфащэ ирищIэныр, ар къыщIимыгъэкIуэныр.

Пщыхьэщхьэм и адэр игъэгъуэлъыжри, и къуэр и лэгъунэм щIыхьэжащ, и щIопщри и Iэгъуапэм игъэлъэдауэ. И адэм ищIэрт зыхуэтхьэусыха и къуэм зыгуэр зэрищIэнур. Ауэ фызым дзыхь хуимыщIу щытти, фоч къищтэри лэгъунэ щхьэгъубжэм къыIутIысхьащ, зыми къамыщIэу. НысащIэм и щауэр щIыхьэжа нэужь, зыри жимыIэу бгъэдыхьэри и щхьэцыр Iэ лъэныкъуэм иришэкIащ, мыдрей IэмкIэ иIыгъ щIопщыр зэпыудыхукIэ еуащ, хуабжьу иубэрэжьащ. «УкъыщIызэуэр сыт?» – жиIэу псалъэ жиIакъым Лашын, «игу къызэбгъащи къызоуэ», – жиIа мыхъумэ. ИлIри щIэупщIатэкъым, «мыфызым ищIа губгъэныр сыт?» – жиIэу. Лашын и тхьэмадэ къеплъакIуэм Iуэхур къызэрекIуэкIар щилъагъум: «Хъунщ иджы, нысэ схуэхъунщ ар», – жиIэри игу зэгъауэ зиущэхужащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Таурыхъхэр, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 321

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: