ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Ди джэд хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

Лэжьыгъэм емыкIу илъкъым

«Жэбагъы зэдгъэлъагъунщ, акъыл къыпытхынщ», – жари шу гуп къыхуепсыхащ Къэзэнокъуэм. Шу гупыр епсыха щхьэкIэ, Жэбагъы къапежьакъым. ПщIантIэм зы щIалэ дэтти, еупщIащ:
– Жэбагъы дэскъэ? – жари.
– Дэсщ,–къажриIащ щIалэм.– Бжьын епщIэ, фызым ящIыгъуу.
– Фызым ящIыгъуу бжьын зыпщIэм акъыл къыпытхынкъым,–жари шу гупыр шэсыжын хъуауэ, Жэбагъы хадэм къикIыжащ, шу гупыр хьэщIэщым иришэри Iэнэ къахуигъэуващ. Iэнэм здыпэрысым, шу гупым я нэхъыжьыр Жэбагъы къехъурджэуащ:
– Фызым бжьын ядыбопщIэ, ар емыкIукъэ?–жари.
– Лэжьыгъэм емыкIу илъкъым,–жиIащ Жэбагъы.– ЕмыкIур лэжьыгъэм зыщызыдзейрщ.
ЛIы гупыр арэзы хъуауэ Жэбагъы и пщIантIэм дэкIыжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 242

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: