ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Игъэузу уеуэнумэ, уи IэштIымыр къуз.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)

Iуэху цIыкIу щыIэкъым

Жэбагъы жьы хъуауэ шу гуп къыхуепсыхащ. ЛIы гупыр щыщIэупщIэм, Жэбагъы хадэм зэрисыр къыжраIащ:
– Бжьын епщIэ,–жари.
– Хадэм итIысхьэжауэ бжьын зыпщIэм псалъэ къыпытхынкъым,–жаIащ лIы гупым. ИтIани:
– Мыбы нэс дыкъыщыкIуакIэ зыIудгъэщIэнщ,–жари хьэщIэщым ихьащ.
Жэбагъы хадэм къикIыжри хьэщIэм яхыхьащ.
– ЩIалэ цIыкIухэм кIэн сащыдэджэгупхъэмсадэджэгуащ,–жиIащ Жэбагъы.– Си ныбжь нэсри шум садэшэсащ, садызекIуащ. Жьы сыхъури фызым сакъыхэнащи, ящIэр ядызощIэ. Iуэху цIыкIу щыIэкъым: фи ныбжьым хуэфащэр влэжь.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 252

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: