Псалъэжь: Хамэ ущие тхьэмахуэщ, хабзэ хьэху махуищщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

Къэплъыхъуэр

И кIуэцIыр нэщIрэ

Пщы гуэрым кхъэлэгъунэ иригъэщIащ:
– СылIэмэ, сыщIэфлъхьэжынщ,–жери.
– Кхъэлэгъунэ езгъэщIащи, къакIуи, къызэхъуэхъу,–жери пщыр Жэбагъы еджащ.
Жэбагъы къэкIуащ, мэрэмэжьей фалъэр иубыдри хъуэхъуащ:
– И кIуэцIыр нэщIрэ и щIыфэр щIэращIэу тхьэм куэдрэ дигъэлъагъу мы кхъэлэгъунэр,–жери.
Пщым къыгурыIуакъым абы къикIыр.
– Сыт уи псалъэм къипхыр?–жери пщыр Жэбагъы еупщIащ.
– Кхъэлэгъунэм и кIуэцIыр нэщIмэ, щIэх ущIалъкъэнукъым: уи гъащIэр кIыхь ухъу жыхуэсIэщ. И щIыфэр щIэращIэмэ, уи фэ ираплъынущ,–жери Жэбагъы ежьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 200

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: