ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: Зи щхьэр къабзэ, зи гур бзаджэ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: АдрыщIэ лэгъуп цIыкIу къыщовэ. (Лулэ)

И кIуэцIыр нэщIрэ

Пщы гуэрым кхъэлэгъунэ иригъэщIащ:
– СылIэмэ, сыщIэфлъхьэжынщ,–жери.
– Кхъэлэгъунэ езгъэщIащи, къакIуи, къызэхъуэхъу,–жери пщыр Жэбагъы еджащ.
Жэбагъы къэкIуащ, мэрэмэжьей фалъэр иубыдри хъуэхъуащ:
– И кIуэцIыр нэщIрэ и щIыфэр щIэращIэу тхьэм куэдрэ дигъэлъагъу мы кхъэлэгъунэр,–жери.
Пщым къыгурыIуакъым абы къикIыр.
– Сыт уи псалъэм къипхыр?–жери пщыр Жэбагъы еупщIащ.
– Кхъэлэгъунэм и кIуэцIыр нэщIмэ, щIэх ущIалъкъэнукъым: уи гъащIэр кIыхь ухъу жыхуэсIэщ. И щIыфэр щIэращIэмэ, уи фэ ираплъынущ,–жери Жэбагъы ежьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 166

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: