ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ. (Бзу)

И кIуэцIыр нэщIрэ

Пщы гуэрым кхъэлэгъунэ иригъэщIащ:
– СылIэмэ, сыщIэфлъхьэжынщ,–жери.
– Кхъэлэгъунэ езгъэщIащи, къакIуи, къызэхъуэхъу,–жери пщыр Жэбагъы еджащ.
Жэбагъы къэкIуащ, мэрэмэжьей фалъэр иубыдри хъуэхъуащ:
– И кIуэцIыр нэщIрэ и щIыфэр щIэращIэу тхьэм куэдрэ дигъэлъагъу мы кхъэлэгъунэр,–жери.
Пщым къыгурыIуакъым абы къикIыр.
– Сыт уи псалъэм къипхыр?–жери пщыр Жэбагъы еупщIащ.
– Кхъэлэгъунэм и кIуэцIыр нэщIмэ, щIэх ущIалъкъэнукъым: уи гъащIэр кIыхь ухъу жыхуэсIэщ. И щIыфэр щIэращIэмэ, уи фэ ираплъынущ,–жери Жэбагъы ежьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 183

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: