Псалъэжь: Анэр бын гъэкIуэдщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Ди хъурей шыгъулъэщ. (Фэлъыркъэб)
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.

Гулей

Гулей пщылIым къалъхуат. Игу техуакъым зэрыпщылIыр. Пщыр иукIри мэзым щIыхьэжащ:
– Си щхьэ фIэкI сызыхуэпщылIын щыIэкъым! – жери. Гумрэ Псыхуабэмрэ я зэхуаку дэтIысхьащ, Iуащхьэ чыцэ гуэр псэупIэу иубыдащи, блэкIри къыблэкIыжри елъагъу, Iуащхьэм къохри йоупщI:
– Упщ, хьэмэ упщылI?
«Сыпщщ» жызыIэр еукI, пщылIыр и гъуэгу треутIыпщхьэж:
– ЛIыгъэ уиIэмэ, упщылIынкъым! – жеIэри…
ЦIыху зригъэкIуалIэркъым, и закъуэу мэпсэу. ЛIакъуэлIэшхэр ажалым хуэдэу зыщигъэщтащ, я нэхъ ябгэми худидзыхыркъым. Гуп щыхэхуи къэхъункъэ, и лIыгъэр ящIэри бжьэ кърат. Бжьэ къезытар лIакъуэлIэшмэ, къыIихыркъым:
– Бжьэр. сэ къысхуумышийуэ уэ ефэ!..
ЖамболэткIэ еджэу пщы хъыжьэ гуэр псэурт.
– Гулей дунейм тезгъэтынкъым! – жери тхьэ иIуащ Жамболэтым. И лъэужьыр куэдрэ кърихуэкIащ – игъуэтыртэкъым.
Ефэ-ешхэ гуэрым щызэрихьэлIащ а тIур. ТIури жьантIэм дэсщ. ФэкIэ зэрыцIыхуркъым.
Жамболэтым бжьэ къишиящ:
– Ефэ! – жери.
– Уи гум пIэпихмэ, уэ ефэ! – Iихакъым Гулей. – Пщым къысхуишия бжьэ къеIысх си хабзэкъым.
Пщым псалъэмакъ ищIащ. Беигуэлхэм ящыщ зы гузавэри Жамболэтым и тхьэкIумэм ихъуцэцащ:
– Зызыпыпшэр хэтми пщIэрэ? Гулейщ! Уи псэ пыт щIыкIэ, зыгъэбзэх!
Пщым, щхьэусыгъуэ ищIри, кIэбгъу зищIащ, кIуасэри и унэ екIуэлIэжащ.
Ефэ-ешхэр жэщыбг хъуху зэхэсагъэнщ. Жэщыбгым деж къэтэджыжри Гулей дэшэсыкIыжащ, адэкIи-мыдэкIи иримыIуэнтIэкIыу Жамболэтым и унэм ирихулIащ, пщым и унэIут цIыхубзхэм ящыщ зы шыплIэм дидзэри джащ:
– Жамболэт! УнэIут хъыджэбзыр сохьри, лIыгъэ уиIэмэ, сумыгъэхь!
Ар жери дигъэзыкIыжащ.
Гулей и джэ макъыр унэм зэхахати, пщыр, шынэми лIыгъэм зригъэхьри, шэсащ.
Абрэдж хахуэр Iуащхьэм дэкIуеижащи, гъуэгум ироплъэ. Куэд мыщIэу Жамболэтыр къэсащ.
– Къауэ! – япэ уэгъуэр пщым лъигъэсащ Гулей.
– Хьэуэ, уэ къауэ! – идакъым Жамболэт.
– Апхуэдэ хабзэ сиIэкъым сэ, – жиIащ Гулей. – Си унэ сыщисым деж япэ уэгъуэр зылъызгъэсыркъым!
Жамболэт къэуащ – техуакъым. Гулей кIакхъур щIичри, пщыр щхьэщIыбкIэ ириудащ.
УнэIут хъыджэбзыр зыбгъэдешэри жреIэ:
– УкъыщIесхьэжьар залымыгъэ уэсхыну аракъым, пщыр къызэрыпкIэлъежьэнур сщIэрти арщ. Си зэран уэкIынкъым, си шыпхъум хуэдэу услъагъунщ.
Хъыджэбзыр зейм хуишэжащ.
Жамболэтым и хьэдэр ягъуэтыжакъым. Гулей зэрыIэщIэукIар пщыр зей лъэпкъым ящIэрти, лъы ящIэжын мурад яIэт. Хутыкъуауэ ягъуэтыртэкъыми, зэгуэпхэрт.
Лъэпкъым ис щIалэгъуалэм зыри щамыщIэфым, Жамболэтым и адэр Iуащхьэ чыцэм кIуащ:
– Е къыщехкIэ, е щыдэкIыжкIэ срихьэлIэнкъэ! – жери.
Куэдрэ пэплъащ, чыцэм зыхиудыгъуауэ.
Махуэ гуэрым Гулей, хьэщIапIэ щыIауэ, къигъэзэжащ. Пщы лIыжьым фочыпэр жыг дыкъуакъуэм къыдигъэжри Гулейм къригъэпщащ, арщхьэкIэ къиуIа фIэкI къыхуэукIакъым. ЛIыжьыр шынэри щIэпхъуэжащ, Гулей зигъэхъеякъым:
– Кхъахэр букIкIэ сыт напэр къэпхьын? – жери.
И щIасэ цIыхубз гуэрым деж екIуэлIащ. УIэгъэр къыхуипхэри, цIыхубзым джанэ лъы защIэр Гулей и пIэщхьэгъым щIилъхьащ.
Мазэ хуэдэкIэ къеIэзащ цIыхубзыр Гулей. УIэгъэр кIыжащ.
Пщэдджыжь гуэрым Гулей къызэщоу. Унэм мэ Iей гуэр щIэтт.
– Сытымэ мы къысщIихьэр?
– МазэкIэ сшэчащ сэ а мэр, уэ зы махуэ пхуэмышэчыну ара? – кърихъуэнащ цIыхубзым. – ЩIэплъэ уи щхьэнтэ щIагъым.
Щхьэнтэ щIагъым лъы защIэ хъуа джанэр щIэлът.
– Мэм узэрезгъэукIар къызэпхъуэныжу ара! – жери Гулей цIыхубзым хуилъри къыдэшэсыкIыжащ. ФIэкI тригъэзакъым.
Аргуэру уIэгъэ хьэлъэ къытрадзащ. И щIасэм деж екIуэлIатэмэ, игъэхъужыфынут. ЕкIуэлIакъым:
– КъысхуищIар къызэзыхъуэныжынум сыхуреныкъуэ! – жери.
ЛIыгъэм зригъэхьри Iуащхьэм къехакъым. Абы телIыхьащ.
ЛIы хахуэр зытеса Iуащхьэм Гулей и цIэр иджыри къэс зэрехьэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Къармокъуэ Хьэмид, Прозэ, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 88

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: