Псалъэжь: Анэр зыфIэIейми ар ихъуэжыфкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Быныр зыгъэгуфIэ, мафIэр зыгъэункIыфI. (Тебэ)

Къэплъыхъуэр

Джэд нэхъ джэдыкIэ нэхъ Iущщ

ЛIиплI зэхыхьэри я бжьэр губгъуэм дашащ, бжьахъуэ пщыIэ хасэри бжьэр ягъэхъуурэ мэз лъапэм бжьэ къэпщIыгъуэ пщIондэ тесащ. Зы чыцI здыдашати, чьщIым и лъакъуиплIыр зэхуагуэшащ: «Лъакъуэхэр ди зырызщ»,–жари. ЧыцI къуейщIейм, дэлъей-къелъыхыурэ, и зы лъакъуэр икъутэжат. Лъакъуэм пкъэщIэпхэ хуащIащ. ЧыцIыр мафIэIм пэрысурэ, и лъакъуэ къутар зэрыпха хъыданым мафIэ хидзащ. ЧыцIыр гужьейри бжьаIуэм илъэдащ, мафIэ щIидзэри бжьэматэхэр зэтрисхьащ. Лъакъуэ къутар зейр ягъэпшынэн мурад ящIащ модрей щым, УэрарэкIэ зэджэ хеящIэм деж кIуэри хуэтхьэусыхащ.

– Фызахуэщ,–къажриIащ Уэрарэ.– Пшынэн хуейр лъакъуэ къутар зейращ: абы мафIэ щIэмынатэмэ, чыцIыр бжьаIуэм илъэдэнутэкъым.

Ар щызэхихым, Жэбагъы жиIащ:

– Уэрарэ мысэр еухейри хейр егъэмысэ,–жери.– Уэрарэ я унафэр захуэкъым.

ХеящIэ лIыжьым Жэбагъы ириджащ:

– Сыт сыщIэмызахуэр? – жери.

– УщIэмызахуэращ,–ЖиIащ Жэбагъы.– Лажьэ зимыIэ лъакъуищымирамыхьэжьатэмэ, чыцIыр бжьаIуэм илъэдэнутэкъым. Бжьэматэхэр къэзыпшыныжын хуейр а лъакъуищыр зейхэращ.

Егупсысыжри, Уэрарэ Жэбагъы акъылэгъу дэхъуащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 272

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: