ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: Узэрымыса бысым умыуб.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

Джэд нэхъ джэдыкIэ нэхъ Iущщ

ЛIиплI зэхыхьэри я бжьэр губгъуэм дашащ, бжьахъуэ пщыIэ хасэри бжьэр ягъэхъуурэ мэз лъапэм бжьэ къэпщIыгъуэ пщIондэ тесащ. Зы чыцI здыдашати, чьщIым и лъакъуиплIыр зэхуагуэшащ: «Лъакъуэхэр ди зырызщ»,–жари. ЧыцI къуейщIейм, дэлъей-къелъыхыурэ, и зы лъакъуэр икъутэжат. Лъакъуэм пкъэщIэпхэ хуащIащ. ЧыцIыр мафIэIм пэрысурэ, и лъакъуэ къутар зэрыпха хъыданым мафIэ хидзащ. ЧыцIыр гужьейри бжьаIуэм илъэдащ, мафIэ щIидзэри бжьэматэхэр зэтрисхьащ. Лъакъуэ къутар зейр ягъэпшынэн мурад ящIащ модрей щым, УэрарэкIэ зэджэ хеящIэм деж кIуэри хуэтхьэусыхащ.

– Фызахуэщ,–къажриIащ Уэрарэ.– Пшынэн хуейр лъакъуэ къутар зейращ: абы мафIэ щIэмынатэмэ, чыцIыр бжьаIуэм илъэдэнутэкъым.

Ар щызэхихым, Жэбагъы жиIащ:

– Уэрарэ мысэр еухейри хейр егъэмысэ,–жери.– Уэрарэ я унафэр захуэкъым.

ХеящIэ лIыжьым Жэбагъы ириджащ:

– Сыт сыщIэмызахуэр? – жери.

– УщIэмызахуэращ,–ЖиIащ Жэбагъы.– Лажьэ зимыIэ лъакъуищымирамыхьэжьатэмэ, чыцIыр бжьаIуэм илъэдэнутэкъым. Бжьэматэхэр къэзыпшыныжын хуейр а лъакъуищыр зейхэращ.

Егупсысыжри, Уэрарэ Жэбагъы акъылэгъу дэхъуащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 211

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: