Псалъэжь: Мазэрэ пэт дыркъуэ иIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Быныр зыгъатхъэ пхъэ дакъэ хъурей. (Iэнэ)

Къэплъыхъуэр

ЦIыхубзхэр зыхуейр

уд фызыжьЕуэри, зы уэркъыжь гуэрым къуищ иIэт, жи. Щыри фызкъэмышэт. ЦIыхубзхэр зыхуеймрэ зыщIэхъуэпсымрэ къэзыхутэм си мылъкур зэрыщыту къыхуэзгъэнэнущ, зэгуэр жиIащ адэм. ЩIалэхэр ежьащ, жи, цIыхубзыр зыхуейм и жэуап къагъуэтыну. Мазэ бжыгъэкIэ къаущыхьауэ, щIалэ нэхъыщIэр мэзым щIэту уд фызыжь ирихьэлIащ. ЩIалэр игъэхьэщIащ, игъэшхащ, иужьым къеупщIащ:
— Сыт уэркъ щауэм уи закъуэ мэзым щыпщIэр, — жиIэри.
ЩIалэр къыщIежьар хуиIуэтащ удым.
— Уэ пщIэрэ, ди анэ, цIыхубзхэр зыхуейр?
— СощIэ! – и нэр къилыдыкIащ.
— КхъыIэ, къызжеIэ! – лъэIащ щIалэ къуданыр.
— БжесIэнщ, ауэ абы щхьэкIэ щхьэгъусэу сыкъэпщтэнущ.
Щауэр гупсысэщ гупсысэри, арэзы хъуащ.
— ЦIыхубзхэр хуейщ сыт щыгъуи езыхэр зэрыхуейм хуэдэу псори щытыну.
— ГурыIуэгъуэщ. АтIэ, сэ сежьэжынщ, мыпхуэдэ махуэм фызышэр къыпкIэлъыкIуэнущи, хьэзыру щыс, — жиIэри, щIалэр шэсыжащ.
ЩIалэм ихьа жэуапым уэркъыжьыр арэзы ищIати, и пщыгъуэри и мылъкури и къуэ нэхъыщIэм къритащ, фызышэри удым кIэлъигъэкIуащ. НысащIэр къыщашам щIалэр къэуIэбжьат – абы нэхърэ нэхъ дахэ дунейм темыт жыхуаIэм хуэдэу тхьэIухуд хъуати. Псоми ягъэщIагъуэт щауэм щхьэгъусэу къыхуашам и дахагъэр. ХьэгъуэлIыгъуэр зэфIэкIри, щауэр лэгъунэм щIыхьэжащ. НысащIэр уд хъужауэ къежьэу щыст.
— Иджы сэ зы упщIэ уэстынущи, къызэдаIуэ, — жиIащ удым. – Хэдэ, ухуеймэ игъащIэ псокIэ нобэ сыкъызэрыплъэгъуам хуэдэу дахэу сыщытынщ, ухуеймэ, уду сыкъэнэнщ.
— Уэ узэрыхуейм хуэдэу щIы! – жэуап итащ щIалэм.
— ЦIыхубзхэр дызыхуейр пщыгъупщакъым, зэхэпщIыкIащ, къыбгурыIуащи, дахэ сыхъужынщ, — жиIащ жи удым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 164

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: