Псалъэжь: Щрабзэм щыпаупщIыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.

АдыгэлI хашэркъым (Хъыбарыжь)

ПщыхьэщхьэхуегъэзэкI хъуащ. Къуажэр щымщ. Зэзэмызэ хьэ банэ макъ зэхыбох…
Псым къызэпрыкIыжауэ къуажэм шу гуэр къыдохьэж. Шур уэрамыщхьэм тет унэ гуэрым нэсащ. ПщIантIэм цIыхубз щIалэ дэтщ, ху щIегъэпщри.
Шум пщIэгъуалэр къыжьэдикъуащ. Зыри жимыIэу заулрэ щытри, цIыхубзым еджащ:
— Псы дебгъэфэн, дахэ?
ЦIыхубзыр, псалъэ къыпимыдзыжу,
унэм щIыхьэжри щIалэ цIыкIу къыщIигъэкIащ, пхъэ фалъэкIэ псынэпс щIыIэ иIыгъыу.
Уанэгум здисым шум фалъэр игъэщIейри, хифыкIышхуи щымыIэу, щIалэ цIыкIум хуишиижащ. И нэр цIыхубзыр зыщIыхьэжа бжэмкIэ етауэ, щIалэ цIыкIум йоупщI:
— Хэтхэ уарей, тIыкIуэ, уэ?
— ТхыпцIэ Алий срикъуэщ, — жиIащ щIалэ цIыкIум.
— Мыр ТхыпцIэхэ я унэ?
— НтIэ…
АфIэкIа зы псалъи жимыIэу шур ежьэжащ.
Талъостэныпщыр «сэ схуэдэлI дэнэ щыIэ!» жызыIэхэм ящыщт. И гъащIэр зекIуэу ирихьэкIырт. Ноби зекIуэ къикIыжауэ арат. И пщIантIэм дыхьэжри епсыхыжщ, гупсысэ гуэр и щхьэм къызэрыдэуеяр хэпщIыкIыу, псалъэ жимыIэу, кIуэри и пэшым щIыхьэжащ.
Пщым и щхьэм апхуэдэ гупсысэ къыщыдэуейр нобэтэкъым. Нэхъ тэмэму жыпIэнумэ, апхуэдэ гупсысэт ар зыхуэпсэур. ЗекIуэ щIежьэри арат, «лIыгъэ щIапIэ сихуэнщ» е «шыбз гуартэ къэсхунщ» жиIэу артэкъым…
Цейр зыщидзри, пхъэ гъуэлъыпIэ лъагэм зригъэукIуриежащи, зегъэкIэрахъуэри хэлъщ. Iэлай дэкIауэ, и дзыхь зригъэз хабзэ цIыхубз гъур цIыкIур къреджэ. Арат абы и щэхур зезыхьэр. Фыз гъур цIыкIур жыхафэгум теуващи, цIутI жимыIэу, и нитIыр игъэджэгуу поплъэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7

Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 925

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: