Псалъэжь: Лыр къуалэми ягъуэт, ямыгъуэтыжыр лэпсщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

Абрэджхэр (Хъыбарыжь)

— ЩыIэщ, — ет жэуап лIыжьым.
— Хэт хъуну ар?
— Ари си къуэрщ…
— Деплъынкъэ… ЩыIэу пIэрэ лIым жиIэ псор хуэзыщIэ фыз?
— ЩыIэщ апхуэдэ фызи.
— И цIэ къиIуэт.
— Си нысэр…
Абрэдж тхьэмадэр къепсыхыжащ:
— АтIэ кIуэжи уи къуэр къытхуэгъакIуэ: сэ мыбдеж сыщыпэплъэнущ. Шууибл езутIыпщынущи, лIыгъэ иIэмэ, къапреув.
ЛIыжьыр и унэ кIуэжащ. Тэлай дэкIауэ, гъуэгум шу закъуэ кърикIуэу ялъэгъуащ абрэджхэм.
— Нобэрей лIыжьым и къуэращ ар, — жиIащ абрэдж тхьэмадэм. — Фыпежьи фубыд, шым къытевуди къысхуэфшэ.
ЩIалэм шууибл пежьащ. ЩIалэм блыри зыбгъэдигъэхьащ, итIанэ кIэщIу иIуантIэщ, абрэджхэр иришажьэри кIапсэ кIыхьу губгъуэм ириукъуэдиящ. Къигъазэри шу кIапсэм къыхэлъэдащ, зырызыххэурэ блыри уанэгум сэшхуэ тIыгукIэ къриудащ.
Абрэдж тхьэмадэм сыт жиIэжынт: абыкIэ къытекIуат. ЛIыжьым и къуэр ягъэтIысри, щIалэм уэрэдыжь къыхидзащ. Модрейхэр къыщхьэщытщ: «Мы уэрэдыр иухмэ, нэгъуэщI къыхимыдзэ щIыкIэ бжьэр еттынт», — жаIэри. АрщхьэкIэ зы уэрэдым иужь кIэщIу адрей уэрэдыр иту къыхедзэри, абрэджхэр бжьэ тыгъуэ иригъахуэркъым.
Жэщибл-махуиблкIэ яфIыбгъэдэсащ апхуэдэу Iэнэм…
— АбыкIи укъыттекIуащ, — жиIащ абрэджхэм я тхьэмадэм. — Иджы уи фызым деж дыши, и лIыгъэ дыгъэлъагъу.
ЩIалэм абрэджхэр и унэ ишащ, иригъэблагъэри и щхьэгъусэм еджащ:
— Мыхэр гъуэгу тетащ, псы яхуэлIагъэнщ, зы хъарбыз къытхуэхьыт, — жиIэри.
ЦIыхубзым зы хъарбыз къихьащ.
— Мыр хъуакъым, — жиIащ щIалэм, хъарбызым етIыркъри. — НэгъуэщI къытхуэхь.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 607

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: