Псалъэжь: Пхъэ щакъутэм къуэщIий щолъей.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ПцIы бупсмэ, уи пэжри цIыхум я фIэщ хъужыркъым

ПцIы бупсмэ, уи пэжри цIыхум я фIэщ хъужыркъымЗы щIалэжь цIыкIу мэлыхъуэти, пэнтхым тету къуажэ мэлыр здигъэхъум, зэшу къыщIэкIынти, бгыпэм къытеувэри къэджащ:
— Уэихь, ди мэлыр дыгъужьым яшх! -жиIэри.
Хэт фоч, хэт гуахъуэ, хэт шэмэдж къащтэри хьэблэ лIыр бгым зэрыдэхащ.
Зэрыдэхри — дыгъужь лъэпкъи щыIэтэкъым, хъушэми лажьэ яIэтэкъым. Я IэнатIэм пщIэншэу къыпэраша лIы къомыр мэлыхъуэжь цIыкIум къешхыдэщ, къеущиери, щхьэж и Iуэху пэрыувэжащ.
ЕтIуанэ махуэми щIалэжь цIыкIур ещхьыркъабзэу къэджащ. ЛIы къомыр зэрыдэхри — аргуэру пцIыт. Шыхэр мэлыхъуэ пцIыупсым ешхыдащ, ещхьэфауэри къагъэзэжащ.
Ещанэ махуэм дыгъужь гуп банэм къыхэжри, хъушэм къыхэпъадэщ аби, мэлыр зэтраукIэу щIадзащ. Iэхъуэжь цIыкIур гужьеяуэ пэнтхым къытелъадэри къэджащ:
— Маржэ хъужыххэн, дыгъужь гуп къыхэлъэдауэ къуажэ мэлыр зэтрашхыхь, фыкъызэрысын! — жиIэри.
АрщхьэкIэ апхуэдизрэ къагъэпцIа жылэм ар я фIэщ хъуакъым, и щхьэр къовэ абы, жаIэри. Дыгъужьхэм къапэрыуэ щымыIэу мэл къомыр зэтраукIэщ, зырызи яхьри кIуэжащ.
ПцIы бупсмэ, уи пэжри цIыхум я фIэщ хъужыркъым.

Зытхыжар Нало Заурщ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Хъыбарыжьхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 89

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: