ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

ЖыгыуIу

Зи пэр гъущI Iупэ,ЖыгыуIу
Зи щхьэр уадэ цIыкIу,
Жыгыр пщIынущ гъуанэ,
КхъыIэ, уемыуIу!
ПщIыну армэ упэ,
Уэ гугъу зомыгъэхь.
Къащтэт уэ гъущI Iунэ,
Уадэр мыдэ къэхь.
Сэ пхуэсщIыфкъэ унэ,
Уэ узыщIэсын?
— Хьэуэ, сиIэщ унэ,
Уэ тхьэм уигъэпсэу!
Жыг зыгъэгъу хьэпIацIэр
СоукI махуэ псом…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 189

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: