ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Назэми, нэф нэхърэ нэхъыфIщ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Ди жэм гъуэжьыжь псыбафэщ. (Курыбэ)

ЖыгыуIу

Зи пэр гъущI Iупэ,ЖыгыуIу
Зи щхьэр уадэ цIыкIу,
Жыгыр пщIынущ гъуанэ,
КхъыIэ, уемыуIу!
ПщIыну армэ упэ,
Уэ гугъу зомыгъэхь.
Къащтэт уэ гъущI Iунэ,
Уадэр мыдэ къэхь.
Сэ пхуэсщIыфкъэ унэ,
Уэ узыщIэсын?
— Хьэуэ, сиIэщ унэ,
Уэ тхьэм уигъэпсэу!
Жыг зыгъэгъу хьэпIацIэр
СоукI махуэ псом…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 188

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: