Псалъэжь: Бажэм сишх нэхърэ дыгъужьым срешх.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

Къэплъыхъуэр

ЖыгыуIу

Зи пэр гъущI Iупэ,ЖыгыуIу
Зи щхьэр уадэ цIыкIу,
Жыгыр пщIынущ гъуанэ,
КхъыIэ, уемыуIу!
ПщIыну армэ упэ,
Уэ гугъу зомыгъэхь.
Къащтэт уэ гъущI Iунэ,
Уадэр мыдэ къэхь.
Сэ пхуэсщIыфкъэ унэ,
Уэ узыщIэсын?
— Хьэуэ, сиIэщ унэ,
Уэ тхьэм уигъэпсэу!
Жыг зыгъэгъу хьэпIацIэр
СоукI махуэ псом…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 194

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: