ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: ЦIыхуp япэкIэ плъэн хуейщ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Бгырыпхыбгъуэ, лIыбгъуэ кIэщI. (Чей)

ЖыгыуIу (дятел)

ЖыгыуIу (дятел)ПыIэ хъурыфэр щыптIэгъауэ,
УкIэрысщ жыг джабэм, утоуIуэ,
Уемызэшу жыгыр бощI гъуанэ,
Зы хьэпIацIи къомыгъанэ,
ИбощI абыхэм я нэр.
Жыгыххэр богъэкъабзэ,
Зыри къыхомынэу.
КъыпхуаIэщ жыгхэм гу къабзэ.
Уадэ теуIуэ макъ богъэIу,
Зэзэмызи цIутI-цIутIыр,
Макъ жгъей цIыкIуу,
Дэни нэсу богъэIу.
Дахащэу уэ жыгуIум,
Утесщ жыг нэкIум.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 6

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: