Псалъэжь: Зыгуэр щыжаIэм зыгуэр щыщыIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Быныр зыгъашхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

ЖыгыуIу (дятел)

ЖыгыуIу (дятел)ПыIэ хъурыфэр щыптIэгъауэ,
УкIэрысщ жыг джабэм, утоуIуэ,
Уемызэшу жыгыр бощI гъуанэ,
Зы хьэпIацIи къомыгъанэ,
ИбощI абыхэм я нэр.
Жыгыххэр богъэкъабзэ,
Зыри къыхомынэу.
КъыпхуаIэщ жыгхэм гу къабзэ.
Уадэ теуIуэ макъ богъэIу,
Зэзэмызи цIутI-цIутIыр,
Макъ жгъей цIыкIуу,
Дэни нэсу богъэIу.
Дахащэу уэ жыгуIум,
Утесщ жыг нэкIум.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 6

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: