ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Сэлам лей хъуркъым.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Ди хъурей лыгъуапцIэщ. (Къэб)

Жыгхэр мэIущащэ

Уарэ, цIыхум ещхьу,Жыгхэр
Жыгхэр мэIущащэ,
Яшийуэ къудамэр,
Зэми мэпэщащэ.
Зэт, увыIэт моуэ,
ЖаIэм- дегъэдаIуэ.
Уа! Зэхэпхрэ? Хуэму
Ахэм уэрэд жаIэ.
Уарэ, уэрэд жаIэ,
Iупэу мэхъей пщIащэр.
Бгъэсысмэ къудамэр,
Бзухэр къыпощэщыр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 183

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: