Псалъэжь: Тепсэр къытепхыжынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Дыжьын щIыIуу зэрылъэлъ. (Гуэдз)

Жыгхэр мэIущащэ

Уарэ, цIыхум ещхьу,Жыгхэр
Жыгхэр мэIущащэ,
Яшийуэ къудамэр,
Зэми мэпэщащэ.
Зэт, увыIэт моуэ,
ЖаIэм- дегъэдаIуэ.
Уа! Зэхэпхрэ? Хуэму
Ахэм уэрэд жаIэ.
Уарэ, уэрэд жаIэ,
Iупэу мэхъей пщIащэр.
Бгъэсысмэ къудамэр,
Бзухэр къыпощэщыр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 183

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: