Псалъэжь: Дахагъэм дагъуищэ егъэпщкIу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…

Жыджэр

ЖьыЖьым джэгуныр и мыжагъуэ,

УелъэIуам, зимыгъэщIагъуэ,

«ТIэкIу къытхуепщэ,

Хуабэм дехь,» —

Тхьэмпэхэм я макъ зэхех.

ЗэлъэIуам зимыIэжьэну,

ЩIелъэIуари яхуищIиущ.

Егъэкъабзэ жыгеижьыр,

ХъухукIэ фэкъу и щхьэцыр хуежьыр.

Ирехьэжыр тхьэмпэр уэгум,

Къыздегъафэ, здегъэджэгур.

Нобэ жьыр къызэрыкIащ,

Ди пщIантIэшхуэр ипхъэнкIащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, Къаныкъуэ Заринэ, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 211

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: