ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Зэбэгуэгъу зэхъуэгъущ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Жэщым Iэтэ, махуэм лъэнтхъуий. (Жьэгу мафIэ)

Жумэрэн

Махуэ кIыхьыр къэзыжей,Жумэрэн
Жэщ зэрыхъуу лэжьэрей.
Жумэ, жумэ,
Жумэрэн.
Къомыхь нанэ
И губгъэн.
КIыфIщ,
Мазэхэщ
Жэщыр-
Сакъ!
Итщ ди хадэм
Бжьын, сомсакъ.
Хъуащ плъыжьыбзи
Ди шыбжийр.
Къисынщ лъабэр
Хуумыший!..

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 203

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: