Псалъэжь: Лъэтгкъ и зыпкъ кIуэдыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

Къэплъыхъуэр

Жумэрэн

Махуэ кIыхьыр къэзыжей,Жумэрэн
Жэщ зэрыхъуу лэжьэрей.
Жумэ, жумэ,
Жумэрэн.
Къомыхь нанэ
И губгъэн.
КIыфIщ,
Мазэхэщ
Жэщыр-
Сакъ!
Итщ ди хадэм
Бжьын, сомсакъ.
Хъуащ плъыжьыбзи
Ди шыбжийр.
Къисынщ лъабэр
Хуумыший!..

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 209

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: