Псалъэжь: Бланэ лу игу къэкIамэ, къуэладжэ щыщакIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

Жумэрэн

Махуэ кIыхьыр къэзыжей,Жумэрэн
Жэщ зэрыхъуу лэжьэрей.
Жумэ, жумэ,
Жумэрэн.
Къомыхь нанэ
И губгъэн.
КIыфIщ,
Мазэхэщ
Жэщыр-
Сакъ!
Итщ ди хадэм
Бжьын, сомсакъ.
Хъуащ плъыжьыбзи
Ди шыбжийр.
Къисынщ лъабэр
Хуумыший!..

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 209

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: