Псалъэжь: Анэ щабэр бынгъэкIуэдщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ. (Бзу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Жэнэтбзу дахэхэр (райские птицы)

Жэнэтбзу дахэхэр (райские птицы)АпхуэдизкIэ фыдэхащэщи,
Уафэм фыкъехауэ хуагъэфащэ.
Жэнэтым фыкъикIауэ яхэтщ фыкъэзылъытэ.
Дыщафэ плъыфэу фылащи,
ЗэщIэпщIыпщIэжу къывожыхь,
Фи кIэ кIыхьыр шиящи,
Хьэлъэзешэу къывокIухь.
Фи шхыныгъуэр гъудэ-бадзэщ,
Хьэпщхупщхэри фимыжагъуэ.
ЖыгщхьэкIэм фытесу,
Фыкъофэ, фоджэгу, фобагъуэ.
Зыгуэр къызэрыIухьэу,
ЩIэвмыгъаплъэ зыри фи нэгу.
Къывожыхь фызэрызехьэу,
Къэвгъуэтауэ фызыхуей гъуэгу
Псори щIыпIэ жыжьэм,
Щхьэхуиту фыщопсэу,
ХуэбапIэр къыхэфхауэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 22

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: