Псалъэжь: Акъылыр къалэнкъым, хабзэр убзэнкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.

ЗэныбжьэгъуитI

ЗэныбжьэгъуитIИIэщ ТIутIэ джэду цIыкIу,

ФIищащ абы ТIорэ цIыкIу,

ТIорэ ТIутIэ кIэрымыкI,

БгъэдэкIыни игу пымыкI:

Шхэмэ — дошхэ, жейм — дожей,

Дерсхэр щищIкIэ худоплъей,

Дэджэгуну игу къихьамэ,

Къигъэплъэну допIэстхъей,

Ауэ тхэным дихьэхамэ,

ТIутIэ зыкъимыгъэхъей.

Ар еджакIуэ щыкIуэм деж,

ТIорэ икъукIэ мэхъу нэщхъей.

ТIутIэ нобэ къэгуващи,

ТIорэ унэм щIозэшыхь,

ЩIыбым кIуэну игу къихьащи,

Бжэ-щхьэгъубжэр зэпеплъыхь,

Iэгъуи-гъуэгуи хуамыгъуэту,

Жыхафэгур зэхекIухь.

Дади Нани мэгузавэ,

Ягъэшхэну лы ягъавэ,

ЙодэхащIэ, толъэщIыхь,

Шынакъ изу шэ къыхуахь.

ТIорэ и нэм зы къимыхь,

ЕщIыр псори гурымыхь.

ТIутIэ къэкIуэжыным пэплъэу,

ТIорэ бжэIум Iуозэшыхь.

Месыр, ТIутIэ къэсыжащ,

ТIори игу къэжаныжащ,

Зэныбжьэгъухэр зы хъужащ,

Псоми я псэр псэхужащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 314

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: