Псалъэжь: ЗилI Iэмбатэм и фыз куэтэрамэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: ГъуэгунапщIэм джатэ телъщ. (Блэ)

Къэплъыхъуэр

Зегъэш пшагъуэм

ПщэдджыжькIэ ди шыгъуэгум
ПIыщIауэ пшагъуэм зыщегъэш,
КъыпфIощI ешауэ дыгъэр,-
И гъуэгум кIэщIу зыкъегъэш.

Уэсэпсыр тхъуащи жэпу,
Къулъшыкъу нэсыхукIэ пщIантIэм дэлъщ.
Къудамэ щхьэкIэм дэпу
Зэрыджэ хъуари пцIанэу фIэлъщ.

Къэщта бзу быну, жыгхэм
«Хьэндырабгъуэ» гъуэжьхэр къапощэщ,
УзэплъэкIыну пхущIэмыхьэу,
Пщыхьэщхьэр къосри мэхъур жэщ.

Гум хуабэр фIэIэфI хъуащи,
Ди щIыбыр дыгъэм идогъэу.
Бещтоужьри (север, ищхъэрэ) зэзэмызэ
ДурэшплIэрэшхэм щызэблоу.

Иджы бэкхъыщхьэм къэбхэр
Къоплъых я ныбэр къагъэпщауэ.
Пшэ быбхэр уафэ гъунэм
Хъыринэ щощIэ, жьы щIэпщауэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 149

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: