ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Ныбэ Iей щыIэ мыхъумэ, шхын Iей щыIэкъым.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

УздэщыIэр

Зегъэш пшагъуэм

ПщэдджыжькIэ ди шыгъуэгум
ПIыщIауэ пшагъуэм зыщегъэш,
КъыпфIощI ешауэ дыгъэр,-
И гъуэгум кIэщIу зыкъегъэш.

Уэсэпсыр тхъуащи жэпу,
Къулъшыкъу нэсыхукIэ пщIантIэм дэлъщ.
Къудамэ щхьэкIэм дэпу
Зэрыджэ хъуари пцIанэу фIэлъщ.

Къэщта бзу быну, жыгхэм
«Хьэндырабгъуэ» гъуэжьхэр къапощэщ,
УзэплъэкIыну пхущIэмыхьэу,
Пщыхьэщхьэр къосри мэхъур жэщ.

Гум хуабэр фIэIэфI хъуащи,
Ди щIыбыр дыгъэм идогъэу.
Бещтоужьри (север, ищхъэрэ) зэзэмызэ
ДурэшплIэрэшхэм щызэблоу.

Иджы бэкхъыщхьэм къэбхэр
Къоплъых я ныбэр къагъэпщауэ.
Пшэ быбхэр уафэ гъунэм
Хъыринэ щощIэ, жьы щIэпщауэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 125

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: