Псалъэжь: ЩIалэм къижыхьмэ, лIыжьым и лъэдий мэуз.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Бгырыпхыбгъуэ, лIыбгъуэ кIэщI. (Чей)

Къэплъыхъуэр

Хъыринэ

ХъыринэЖыг къудамэм быдэу дадэ
Сэ щIэп кIапсэ схурищIащ.
Лъапэтепхэу сиIа щхьэнтэр
Уанэ папщIэу тырипхащ.
СитIысхьащи сэ хъыринэм,
КIапсэр IитIкIэ сегъэубыд.
СыщIеупскIэ,
Жыг баринэр
Сэ къыздофэ –
Къыздоудж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 169

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: