Псалъэжь: ЩакIуэр зэIузэбзмэ, бажэбз къехь.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Небэ-къебэу джабэм дэкI. (Бабыщ)

Къэплъыхъуэр

Хъуэхъу

Адыгэ пщащэу,

Пщащэ щэныфIэу,

ФIыгъуэр и Iэпэу,

Нэмысыр иIэу,

Бзыпхъэ и куэду,

Бжьыхьэ фо матэу,

Данэ бостейуэ,

Псапэ ищIэфу,

ФIыгъуэ игуэшу,

Мыхъун жимыIэу,

ЩIыр дэщIэращIэу,

И щIэр фIэмащIэу,

Лъэ быдэ тету,

Бысым гумащIэу,

Ишэгъуэ дахэу,

ПсэлъэнкIэ жьакIуэу,

Лъэпкъым хуэпэжу,

БэIутэIу имыIэу,

Псоми гу лъитэу,

Тыгъэ ищIыфу,

ФIыгъуэм щымыщIэу,

ИщIа мыкIуэду,

МазэщIэм хуэдэу,

Дахэ и куэду,

Гъэм дэщIэращIэу,

ЩIылъэм дэгъагъэу,

ПсэукIэ ищIэу,

БзэкIэ Iу щабэу,

ФIы къыхужаIэу,

ЖаIэр пэж хъууэ,

ФIыгъуэр и Iэнэу,

Iэнэр зэтету,

И гум фIы илъу,

IэкIэ лъэIэсу,

Дунейм и IэфIым,

Гу щызыхуэн!

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Батыр Мухьэрбий, Батыр Мухьэрбий и усэхэр, Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 411

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: