Псалъэжь: Дыгъум пабжьэр и дэIэпыкъуэгъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

Къэплъыхъуэр

Хуэфащэр къыщыщIа?

Ди Хьэжмусэ зыхуейр ищIэу
Махуэ кIыхьыр ирехьэкI.
Къимыгъанэу иримыщIэ –
Хьэфэ топыр къырехуэкI.
Зэ блынджабэм тырегъахуэ,
Зэ току кIапсэ зрикIуэ пкъом.
Щхъырыбейми ныхегъахуэ,
Къыпеудыр щхъырыб къом.
Мис абдежым я хьэ Мыщэ
Къолъри, кIапсэр зэпеуд.
Ди Хьэжмусэ зэраныщIэ
”ТIаргуэ” жоуэ къыреуд!
КъыпщыщIар сыт уэ ди Мыщэ?
Къуаншэр хэтми уэ умыщIэ.
Ар зи ягъэр сэрмыра.
Ар зи ягъэр топыращ.
Мыщэ
Топыр лъабэм делъхьэ,
Иджы быдэу пцIы къытелъхьэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Вагъуэ цIыкIу, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 208

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: