Псалъэжь: Нысэ мыхъунур жьантIакIуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Ди вы хужь цIыкIу шыгъу бэшхщ. (ДжэдыкIэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Хьэжпсыджэд, псыджэд (чибис)

Хьэжпсыджэд, псыджэд  (чибис)Уеплъамэ у щыхь бжьакъуэу,
Башым хуэдэщ уи лъакуъэр.
ПсыIэ щIыпIэхэр къыхыбох,
ЖаIэр псори зэхыбох.
Гъатхэ хъуамэ укъытхуокIуэ,
ЩIыIэ зэрыхъуу уобзэхыж.
Гуп фызэрыгъэхъуауэ фожьэж,
Жыжьэ щIыпIэр къыхывох.
Фи кIий макъыр фогъэIу,
Зэм цIрутI-цIрутI зыхыбох,
Зэми цIывитI-цIывитI жывоIэ.
ВагъэцIывхэр къывощып,
Гъубгъэхэри фогъэкъабзэ,
ЦIыхухэм фахуохъу сэбэп.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Дуней къуалэбзухэр, Сэрахъэ Александр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 5

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: